Monitor Polski

M.P.2018.409

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Rada Ministrów w dniu 20 marca 2018 r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie", zwanego dalej "Programem".
§  2.  Zmiany Programu stosuje się od dnia 20 marca 2018 r.
§  3.  Treść zmienionego Programu, o którym mowa w § 1, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakładce "Legislacja" w części "Programy wieloletnie".
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).