Monitor Polski

M.P.2018.186

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 12 stycznia 2018 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Rada Ministrów w dniu 19 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę nr 208/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020", zwanego dalej "Programem".
§  2.  Zmiana Programu jest stosowana od dnia 19 grudnia 2017 r.
§  3.  Treść zmiany Programu, o którym mowa w § 1, została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem http://bip.mswia.gov.pl/, w zakładce "Programy".
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).