Monitor Polski

M.P.2014.1163

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 grudnia 2014 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 5 grudnia 2014 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) ogłasza się, co następuje:
§  1. Rada Ministrów w dniu 27 października 2014 r. podjęła uchwałę nr 212/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020", zwaną dalej "Zmianą Programu".
§  2. Zmianę Programu stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.
§  3. Treść Zmiany Programu została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.mg.gov.pl.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).