Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE".

Monitor Polski

M.P.2020.1192

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 grudnia 2020 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 11 grudnia 2020 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) ogłasza się, co następuje:
Rada Ministrów w dniu 28 września 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE", zwanego dalej "Programem".
Program stosuje się od dnia 28 września 2020 r.
Treść Programu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod adresem: http://bip.mkidn.gov.pl, w zakładce "Legislacja", w części "Programy wieloletnie".
1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717).