Monitor Polski

M.P.2019.669

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lipca 2019 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 3 lipca 2019 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Rada Ministrów w dniu 28 maja 2019 r. podjęła uchwałę nr 44/2019 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022", zwanego dalej "Programem".
§  2.  Program stosuje się od dnia 28 maja 2019 r.
§  3.  Treść Programu została zamieszczona na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod adresem: https.www.gov.pl/web/kas/co-robimy w zakładce "Modernizacja KAS".
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).