Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021. - M.P.2017.669 - OpenLEX

Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021.

Monitor Polski

M.P.2017.669

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 czerwca 2017 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) ogłasza się, co następuje:
Rada Ministrów w dniu 24 maja 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021, zwanego dalej "Programem".
Program stosuje się od dnia 2 stycznia 2017 r.
Treść Programu została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod adresem http://bip.mkidn.gov.pl, w zakładce "Legislacja" w części "Programy wieloletnie".
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).