Monitor Polski

M.P.2016.153

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) ogłasza się, że:
1) Rada Ministrów podjęła w dniu 15 grudnia 2015 r. uchwałę nr 224/2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania", którego okres realizacji obejmuje lata 2016-2020;
2) program wieloletni, o którym mowa w pkt 1, został zamieszczony na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl w zakładce: Informacje branżowe/Programy wieloletnie;
3) program wieloletni, o którym mowa w pkt 1, stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).