Monitor Polski

M.P.2015.294

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 marca 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 16 marca 2015 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) ogłasza się, co następuje:
§  1. Rada Ministrów w dniu 3 lutego 2015 r. podjęła uchwałę nr 17/2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021", zwaną dalej "Programem Wieloletnim".
§  2. Program Wieloletni stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.
§  3. Treść Programu Wieloletniego została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.mg.gov.pl.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).