Monitor Polski

M.P.2018.269

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 marca 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 21 lutego 2018 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Rada Ministrów w dniu 9 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020", zwanego dalej "Programem".
§  2.  Uchwała w sprawie wprowadzenia Programu została ogłoszona w dniu 6 lutego 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", poz. 167 i weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
§  3.  Treść Programu znajduje się w Dzienniku Urzędowym, o którym mowa w § 2, oraz została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji http://bip.mswia.gov.pl/ w zakładce "Programy".
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).