Monitor Polski

M.P.2016.477

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 czerwca 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 11 maja 2016 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) ogłasza się, co następuje:
§  1. Rada Ministrów w dniu 8 marca 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017".
§  2. Uchwała, o której mowa w § 1, została opublikowana w dniu 31 marca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", poz. 293 i weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
§  3. Program, o którym mowa w § 1, został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji http://bip.mswia.gov.pl/.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).