Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja.

Monitor Polski

M.P.2019.868

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 września 2019 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 13 września 2019 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja

Na podstawie art. 14s ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) ogłasza się, co następuje:
1.
W dniu 11 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C(2018) 8672 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2015) 889 zatwierdzającą niektóre elementy programu współpracy "Interreg V-A Polska-Słowacja" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" w Polsce i na Słowacji.
2.
Zmieniony program, o którym mowa w ust. 1, jest stosowany od dnia 11 grudnia 2018 r., tj. od dnia otrzymania notyfikacji decyzji, o której mowa w ust. 1.
3.
Treść zmienionego programu, o którym mowa w ust. 1, została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pod adresami: http://www.ewt.gov.pl oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).