Monitor Polski

M.P.2017.460

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Central Europe

Na podstawie art. 14s ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) ogłasza się, co następuje:
1. W dniu 26 października 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C (2016) 7020 zmieniającą decyzję wykonawczą nr C (2014) 10023 zatwierdzającą niektóre elementy programu współpracy "Central Europe" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" w Republice Czeskiej, w Niemczech, w Chorwacji, we Włoszech, na Węgrzech, w Austrii, w Polsce, w Słowenii i na Słowacji.
2. Zmieniony program, o którym mowa w ust. 1, jest stosowany od dnia 27 października 2016 r., tj. od dnia otrzymania notyfikacji decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Treść zmienionego programu, o którym mowa w ust. 1, została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju pod adresami: http://www.ewt.gov.pl oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).