Monitor Polski

M.P.2017.454

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 maja 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Na podstawie art. 14s ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) ogłasza się, co następuje:
1. W dniu 8 lutego 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C (2017) 784 zmieniającą decyzję wykonawczą nr C (2015) 9279 zatwierdzającą niektóre elementy programu współpracy "Interreg V-A Litwa-Polska" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" na Litwie i w Polsce.
2. Zmieniony program, o którym mowa w ust. 1, jest stosowany od dnia 9 lutego 2017 r" tj. od dnia otrzymania notyfikacji decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Treść zmienionego programu, o którym mowa w ust. 1, została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju pod adresami: http://www.ewt.gov.pl oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).