Monitor Polski

M.P.2016.970

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 16 września 2016 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja

Na podstawie art. 14s ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 i 1250) ogłasza się, co następuje:
1. W dniu 15 czerwca 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C (2016) 3694 zmieniającą decyzję wykonawczą nr C (2015) 889 zatwierdzającą niektóre elementy programu współpracy "Interreg V-A Polska-Słowacja" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" w Polsce i na Słowacji.
2. Zmieniony program, o którym mowa w ust. 1, jest stosowany od dnia 17 czerwca 2016 r., to jest od dnia otrzymania notyfikacji decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Treść zmienionego programu, o którym mowa w ust. 1, została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju pod adresami: http://www.ewt.gov.pl oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895 oraz z 2016 r. poz. 1359).