Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2016.928

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 września 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 1 września 2016 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 i 1250) ogłasza się, co następuje:
1)
w dniu 23 marca 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2016)1886 zmieniającą decyzję nr K(2007)4209 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Pomorskiego w Polsce (CCI 2007PL161PO015);
2)
zmieniony program operacyjny, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia 29 marca 2016 r. - od dnia otrzymania notyfikacji decyzji nr C(2016)1886.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895 oraz z 2016 r. poz. 1359).