Monitor Polski

M.P.2015.307

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 kwietnia 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 19 marca 2015 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) ogłasza się, co następuje:
1) w dniu 13 stycznia 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C (2015) 5 zmieniającą decyzję Komisji C (2007) 4547 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Społecznego objętego celem "konwergencja" w Polsce;
2) zmieniony Program Operacyjny, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia 14 stycznia 2015 r., tj. od dnia otrzymania notyfikacji decyzji, o której mowa w pkt 1;
3) treść zmienionego Programu Operacyjnego, o którym mowa w pkt 1, została opublikowana na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod adresem: www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl w zakładce Wybierz Program/Kapitał Ludzki/Prawo i dokumenty/Dokumenty/Dokumenty programowe oraz www.efs.2007-2013.gov.pl w zakładce Prawo i dokumenty/Dokumenty/Dokumenty programowe.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).