Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2012.222

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 29 marca 2012 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) ogłasza się, co następuje:
1)
w dniu 22 grudnia 2011r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr K (2011) 9788 zmieniającą decyzję nr K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce;
2)
zmieniony Program Operacyjny, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia 30 stycznia 2012 r., tj. od dnia otrzymania notyfikacji decyzji, o której mowa w pkt 1;
3)
treść zmienionego Programu Operacyjnego, o którym mowa w pkt 1, została opublikowana na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx.
______

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).