Monitor Polski

M.P.2011.97.985

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 listopada 2011 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 7 września 2011 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje:
1) w dniu 3 sierpnia 2011 r. Komisja Europejska podjęła decyzję K(2011)5563 zmieniającą decyzję K(2007)6321 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności objętego celem "konwergencja" w Polsce;
2) zmieniony Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest stosowany od dnia 4 sierpnia 2011 r., tj. od dnia notyfikacji decyzji K(2011)5563;
3) treść zmienionego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została opublikowana na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne - Dokumenty programowe.
______

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).