Monitor Polski

M.P.2016.118

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 29 stycznia 2016 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk)

Na podstawie art. 14s ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
1. W dniu 23 września 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C (2015) 6604 zatwierdzającą niektóre elementy programu współpracy "Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk)" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" w Polsce, Danii, Niemczech, Litwie i Szwecji.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, jest stosowany od dnia 5 października 2015 r., tj. od dnia otrzymania notyfikacji decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Treść programu, o którym mowa w ust. 1, została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju pod adresami: http://www.ewt.gov.pl oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).