Monitor Polski

M.P.2015.807

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 września 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska - Niemcy/Saksonia

Na podstawie art. 14s ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349 i 1240) ogłasza się, co następuje:
1. W dniu 11 czerwca 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C (2015) 4096 zatwierdzającą niektóre elementy programu współpracy "Interreg V-A Polska - Niemcy/Saksonia" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" w Polsce i w Niemczech.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, jest stosowany od dnia 19 czerwca 2015 r., tj. od dnia otrzymania notyfikacji decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Treść programu, o którym mowa w ust. 1, została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod adresami: http://www.ewt.gov.pl oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).