Monitor Polski

M.P.2015.124

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 21 stycznia 2015 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Na podstawie art. 134h ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.) ogłasza się, co następuje:
1) w dniu 3 grudnia 2014 r. Komisja Europejska podjęła decyzję C(2014) 9290 zatwierdzającą program operacyjny do wsparcia z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dotyczący wsparcia żywnościowego lub podstawowej pomocy materialnej w Polsce;
2) treść Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl w zakładce pomoc społeczna/programy;
3) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest stosowany od dnia 9 grudnia 2014 r.
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).