Pobór w 1960 r.

Monitor Polski

M.P.1960.20.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1960 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lutego 1960 r.
o poborze w 1960 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. Nr 14, poz. 75) zarządza się, co następuje:
W okresie od dnia 2 maja do dnia 30 czerwca 1960 r. prezydia wojewódzkich i powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie, a w miastach wyłączonych z województw - dzielnicowych) rad narodowych przeprowadzą za pośrednictwem wojewódzkich i powiatowych komisji poborowych i przy współudziale dowódców okręgów wojskowych, wojskowych komendantów wojewódzkich i rejonowych oraz prezydiów rad narodowych niższych stopni, pobór (pobór główny) mężczyzn:
1)
urodzonych w roku 1940,
2)
urodzonych w latach 1939, 1938 i 1937, którzy dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, utrzymywanie rodziny. wykonywanie zawodu i pobieranie nauki w szkołach średnich,
3)
urodzonych w latach 1939, 1938, 1937, 1936 i 1935, którzy dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na odbywanie studiów w szkołach wyższych,
4)
urodzonych w latach 1939, 1938 i 1937, którzy:
a)
podczas poboru w roku 1959 zostali przeznaczeni do odbycia zasadniczej służby wojskowej, lecz nie powołano ich do tej służby przed rozpoczęciem poboru w 1960 r.,
b)
w ubiegłych latach zostali zaliczeni do ponadkontyngentu, jeżeli zostaną wezwani do poboru w drodze wezwania imiennego,
5)
bez względu na rok urodzenia, którzy:
a)
zostali w 1959 r. zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy z powodu uznania ich przez właściwe organy za jedynych żywicieli rodzin, a nie ukończyli 50 lat życia,
b)
byli obowiązani stawić się do poboru, lecz z jakichkolwiek powodów nie dopełnili tego obowiązku i dotychczas nie mają ustalonego stopnia zdolności do służby wojskowej, a nie ukończyli 50 lat życia.
Stawieniu się do poboru głównego w 1960 r. podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1941 i 1942 (przedpoborowi), którzy zgłoszą się ochotniczo:
1)
do służby wojskowej w charakterze uczniów oficerskich szkół zawodowych albo słuchaczy akademii wojskowych,
2)
do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli posiadają wykształcenie w zakresie co najmniej 7 klas szkoły podstawowej, są stanu wolnego i nie posiadają na utrzymaniu rodziny.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.