Pobór podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe.

Monitor Polski

M.P.1973.56.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1976 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 grudnia 1973 r.
w sprawie poboru podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 i z 1972 r. Nr 53, poz. 338), § 22 uchwały nr 257 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 35, poz. 244) oraz w związku z uchwałą nr 35 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie rozwoju usług (Monitor Polski Nr 14, poz. 95) zarządza się, co następuje:
1.
Za zakłady usługowe w rozumieniu zarządzenia uważa się spółdzielcze zakłady działające według zasad zryczałtowanego rozrachunku i świadczące usługi określone w uchwałach zarządów centralnych związków spółdzielczych, wydanych w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług, zwane dalej "zakładami".
2.
Zarządzenie stosuje się do zakładów spółdzielni i związków spółdzielczych zrzeszonych w:
1)
Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy,
2) 1
Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska",
3)
"Społem" Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców.
Przez użyte w zarządzeniu określenia:
1)
"spółdzielnie" - należy rozumieć spółdzielnie lub związki spółdzielcze zrzeszone w centralnych związkach wymienionych w § 1 ust. 2,
2) 2
"terenowy organ administracji państwowej"- należy rozumieć terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, na którego terenie działania znajduje się siedziba zakładu usługowego spółdzielni lub związku spółdzielni,
3)
"podatek zryczałtowany" - należy rozumieć podatek obrotowy i dochodowy ustalony w procencie od obrotu osiągniętego ze świadczenia usług na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej,
4)
"zasady zryczałtowanego rozrachunku" - należy rozumieć uproszczone zasady dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości oraz systemu rozliczeń ze spółdzielnią, określone uchwałami zarządów centralnych związków spółdzielczych, o których mowa w § 1 ust. 1.
1.
Według zasad zryczałtowanego rozrachunku mogą być prowadzone zakłady, które jednocześnie spełniają następujące warunki:
1) 3
zatrudniają ogółem nie więcej niż 5 osób, z tym że dla niektórych rodzajów usług liczba ta może być podwyższona przez zarząd właściwego centralnego związku spółdzielczego w porozumieniu z Ministrem Finansów,
2)
nabywają surowce i materiały potrzebne do świadczenia usług we własnej spółdzielni bądź na podstawie upoważnienia spółdzielni w innych źródłach zakupu po cenach detalicznych,
3) 4
w roku podatkowym obrót na jednego zatrudnionego w zakładzie nie przekracza 180 tysięcy złotych,
4)
świadczą usługi określone w uchwałach zarządów centralnych związków spółdzielczych, wydanych w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług,
5)
udział obrotów osiągniętych ze świadczenia usług na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej w stosunku do ogólnej wartości planowanego obrotu zakładu nie przekracza w skali rocznej 10%.
2.
Przy ustalaniu liczby zatrudnionych i wysokości obrotu nie bierze się pod uwagę:
1)
uczniów zatrudnionych na podstawie pisemnej umowy o naukę zawodu, zawartej i zarejestrowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)
małżonka - osoby zatrudnionej w zakładzie - w zakładach jednoosobowych,
3)
osób wykonujących jedynie prace pomocnicze (np. sprzątanie, dozorowanie mienia, pilnowanie porządku itp.),
4)
jednego pracownika administracyjnego w zakładach usług rozrywkowych (np. kasjera, kontrolera biletów),
5)
osób zatrudnionych dorywczo przy pracach związanych z montażem i demontażem urządzeń rozrywkowych oraz z ich obsługą w dni przedświąteczne i świąteczne.
1.
Spółdzielnia zamierzająca uruchomić zakład działający według zasad zryczałtowanego rozrachunku składa właściwemu miejscowo terenowemu organowi administracji państwowej stopnia podstawowego wniosek o wyrażenie zgody na uruchomienie zakładu, zawierający:
1)
nazwę i siedzibę spółdzielni,
2)
adres zakładu, rodzaj działalności i datę uruchomienia,
3)
nazwisko, imię i adres kierownika zakładu,
4)
liczbę zatrudnionych osób,
5)
wysokość planowanego obrotu wraz z uzasadnieniem,
6)
określenie granic terytorialnych, w których zakład będzie świadczył usługi.
2.
Wniosek należy złożyć nie później niż na 14 dni przed terminem uruchomienia zakładu lub przed terminem zamierzonego rozpoczęcia prowadzenia go według zasad zryczałtowanego rozrachunku, jeżeli dotychczas zakład był prowadzony według zasad ogólnych bądź przed terminem ponownego uruchomienia zakładu był on nieczynny dłużej niż przez 6 miesięcy.
3.
Jeżeli wniosek dotyczy zakładu prowadzonego przez spółdzielnię rozliczającą się z budżetem centralnym, odpis wniosku przesyła się do właściwego według siedziby zakładu okręgowego zarządu dochodów państwa i kontroli finansowej (zamiejscowego wydziału).
4.
Niezgłoszenie zastrzeżeń przez organ administracji państwowej w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, oznacza wyrażenie zgody na uruchomienie zakładu według zasad zryczałtowanego rozrachunku.
Zwalnia się od podatku zryczałtowanego:
1)
obroty osiągnięte z tytułu świadczenia usług dla ludności,
2)
obroty spółdzielni z tytułu świadczenia usług przez zakłady na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, jeżeli ich wartość w stosunku do ogólnej wartości planowanego obrotu zakładu nie przekracza 10%.
1.
W uzasadnionych gospodarczo wypadkach terenowy organ administracji państwowej na wniosek spółdzielni może:
1) 6
podwyższyć kwotę obrotu na jednego zatrudnionego (§ 3 ust. 1 pkt 3) nie więcej jednak niż o 30%,
2) 7
podwyższyć procent udziału obrotów ze świadczenia usług na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej w stosunku do ogólnej wartości planowanego obrotu zakładu (§ 3 ust. 1 pkt 5) w granicach do 30%.
2. 8
Decyzje w sprawach określonych w ust. 1 wydaje terenowy organ administracji państwowej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Odpis decyzji powinien być przesłany terenowemu organowi administracji państwowej właściwemu miejscowo dla siedziby spółdzielni, jeżeli dla zakładu właściwy jest inny terenowy organ administracji państwowej. W razie gdy spółdzielnia rozlicza się z budżetem centralnym, odpis tej decyzji powinien być przesłany również okręgowym zarządom dochodów państwa i kontroli finansowej (zamiejscowym wydziałom) właściwym miejscowo według siedziby spółdzielni i zakładu.
1.
Jeżeli terenowy organ administracji państwowej na wniosek spółdzielni podwyższy procent udziału obrotów ze świadczenia usług na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej w stosunku do ogólnej wartości planowanego obrotu zakładu, spółdzielnie uiszczają z tytułu świadczenia usług przez zakłady prowadzone według zasad zryczałtowanego rozrachunku podatek zryczałtowany.
2.
Podstawą do obliczenia przez spółdzielnię podatku, o którym mowa w ust. 1, jest wartość usług wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, w wysokości wykraczającej poza normę określoną w § 3 ust. 1 pkt 5.
3.
Spółdzielnia obowiązana jest prowadzić pełną ewidencję obrotów zakładu wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
4.
Podatek uiszcza się w wysokości określonej w tabeli stawek, stanowiącej załącznik do zarządzenia.
5.
Jeżeli zakład nie dopełnił warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt 5 z uwzględnieniem postanowień wynikających z § 6 ust. 1 pkt 2, podatek zryczałtowany oblicza się według najwyższej stawki przewidzianej w tabeli stawek od ogólnej wartości obrotów świadczonych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, po odliczeniu 10% wartości tych obrotów, które są wolne od podatku. W tym przypadku nie stosuje się stawki do każdej części obrotu świadczonego przez zakład dla gospodarki uspołecznionej.
6.
Przepis ust. 5 nie ma zastosowania do zakładów działających według zasad zryczałtowanego rozrachunku, wykonujących naprawy gwarancyjne w zakresie sprzętu radiowo-telewizyjnego.
1.
Zrezygnowanie z prowadzenia zakładu według zasad zryczałtowanego rozrachunku spółdzielnia obowiązana jest zgłosić pisemnie terenowemu organowi administracji państwowej nie później niż na 14 dni przed zamierzoną likwidacją lub reorganizacją zakładu.
2.
O utracie uprawnień do prowadzenia zakładu według zasad zryczałtowanego rozrachunku kierownik zakładu obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić spółdzielnię; spółdzielnia obowiązana jest zawiadomić terenowy organ administracji państwowej o utracie uprawnień do prowadzenia zakładu według zasad zryczałtowanego rozrachunku, bez względu na fakt, czy otrzymała w tej sprawie zawiadomienie od kierownika zakładu.
3.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno być złożone przez spółdzielnię w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym stwierdzono okoliczności powodujące utratę uprawnień do prowadzenia zakładu według zasad zryczałtowanego rozrachunku.
1.
W razie niezachowania lub utraty warunków określonych w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 następuje wyłączenie zakładu przez terenowy organ administracji państwowej z zasad zryczałtowanego rozrachunku. Przekroczenie ustalonego procentu usług wynikające z wykonywania napraw gwarancyjnych w zakresie sprzętu radiowo-telewizyjnego nie powoduje wyłączenia zakładu z zasad zryczałtowanego rozrachunku.
1a. 9
W razie gdy spółdzielnia rozlicza się z budżetem centralnym, o wyłączeniu zakładu z zasad zryczałtowanego rozrachunku terenowy organ administracji państwowej zawiadamia właściwe miejscowo według siedziby spółdzielni i zakładu okręgowe zarządy dochodów państwa i kontroli finansowej (zamiejscowe wydziały).
2.
Wojewoda (prezydent miasta wyłączonego z województwa) może wyrazić zgodę na niestosowanie przepisu ust. 1, jeżeli utrata warunków do prowadzenia zakładu według zryczałtowanego rozrachunku nastąpiła wskutek nie zawinionych przez spółdzielnię szczególnych okoliczności, występujących w okresie nie przekraczającym trzech miesięcy.
3.
Wyłączenie zakładu z zasad zryczałtowanego rozrachunku i objęcie go ogólnymi zasadami opodatkowania obowiązującymi spółdzielnię następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przestały istnieć warunki uzasadniające opodatkowanie w formie podatku zryczałtowanego.
4.
Zakład wyłączony z zasad zryczałtowanego rozrachunku i spod zryczałtowanego opodatkowania może być ponownie objęty tą formą opodatkowania - po spełnieniu wymaganych warunków - od nowego roku podatkowego.
5.
W przypadku wyłączenia zakładu z zasad zryczałtowanego rozrachunku przysługuje spółdzielni prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni licząc od doręczenia decyzji.
1.
Płatnikiem podatku zryczałtowanego jest spółdzielnia prowadząca zakład usługowy.
2.
Obowiązek płacenia podatku zryczałtowanego wygasa:
1)
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym spółdzielnia zawiadomiła terenowy organ administracji państwowej o likwidacji zakładu prowadzonego według zasad zryczałtowanego rozrachunku,
2)
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata uprawnień do korzystania z zasad zryczałtowanego rozrachunku.
1.
Spółdzielnia prowadząca zakłady podlegające opodatkowaniu w formie podatku zryczałtowanego sporządza kwartalne i roczne rozliczenie podatku zryczałtowanego oddzielnie dla poszczególnych zakładów i przesyła je właściwym terenowym organom administracji państwowej w terminach określonych w ust. 2.
2. 10
Podatek zryczałtowany płatny jest zaliczkowo przez spółdzielnie rozliczające się z budżetem terenowym - na dochód budżetu rady narodowej określonej przez wojewódzką radę narodową, a przez spółdzielnie rozliczające się z budżetem centralnym - na dochód budżetu centralnego, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. W przypadku gdy udział obrotów ze świadczenia usług na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przekracza w kwartale 30% w stosunku do ogólnej wartości planowanego obrotu zakładu, zaliczkową wpłatę podatku zryczałtowanego od części obrotów przekraczającej 30% oblicza się stosując najwyższą stawkę podatku zryczałtowanego wynikającą z tabeli stawek. Ostateczne obliczenie podatku zryczałtowanego następuje za okres roczny, w terminie do końca stycznia roku następnego.
3. 11
W spółdzielni rozliczającej się z budżetem terenowym podatek zryczałtowany należny od zakładów zmieniających miejsce świadczenia usług (objazdowych) wpłaca się na dochód budżetu rady narodowej właściwej według siedziby spółdzielni.
4.
Spółdzielnia prowadząca niezależnie od zakładów zorganizowanych według zasad zryczałtowanego rozrachunku inną działalność gospodarczą opłaca od obrotów osiągniętych z tej innej działalności podatek obrotowy i dochodowy według ogólnie obowiązujących w tym względzie przepisów. Kwoty wpłaconego podatku zryczałtowanego spółdzielnia powinna wykazywać w miesięcznym kończącym kwartał i rocznym sprawozdaniu podatkowym w rubryce "Uwagi".
1.
Obrót i zysk zakładu wyłączonego spod zryczałtowanego opodatkowania podlegają opodatkowaniu łącznie z obrotem i zyskiem spółdzielni przy zastosowaniu przepisów dla niej właściwych.
2.
W wypadkach, o których mowa w ust. 1, ustalenie podstawy opodatkowania spółdzielni za okres od dnia, w którym nastąpiła utrata warunków do zryczałtowanego opodatkowania, następuje przez zwiększenie:
1)
obrotów wynikających z ksiąg rachunkowych spółdzielni, jeżeli podlegają one opodatkowaniu podatkiem obrotowym - o ustalone obroty zakładu wyłączonego spod zryczałtowanego opodatkowania,
2)
zysku bilansowego spółdzielni - o ustaloną szacunkowo kwotę zysku ze świadczenia usług dla gospodarki uspołecznionej zakładu wyłączonego spod zryczałtowanego opodatkowania.
3.
Jeżeli podatek obliczony przy zastosowaniu przepisów właściwych dla spółdzielni byłby niższy od kwoty wynikającej z zastosowania stawki podatkowej, o której mowa w § 7 ust. 5 - należny podatek stanowi kwota wynikająca z zastosowania tej stawki.
4. 12
W spółdzielniach, które zostały objęte nowymi zasadami systemu ekonomiczno-finansowego, ustalenie podstawy opodatkowania za okres od dnia, w którym nastąpiła utrata warunków do zryczałtowanego opodatkowania, następuje przez zwiększenie zysku spółdzielni o ustaloną szacunkowo kwotę zysku zakładu wyłączonego z zasad zryczałtowanego rozrachunku.
5. 13
Jeżeli wzrost podatku od funduszu podstawowego na skutek podwyższenia zysku, o którym mowa w ust. 4, byłby niższy od kwoty wynikającej z zastosowania stawki podatku, o której mowa w § 7 ust. 5, dodatkowy podatek od funduszu podstawowego stanowi kwota wynikająca z zastosowania tej stawki.
1. 14
O zmianie wysokości podatku zryczałtowanego (§ 7 ust. 5 i § 12 ust. 3) bądź o utracie warunków do korzystania ze zwolnienia od podatku zryczałtowanego orzeka terenowy organ administracji państwowej. Odpis decyzji powinien być przesłany terenowemu organowi administracji państwowej właściwemu miejscowo dla siedziby spółdzielni, jeżeli dla zakładu właściwy jest inny terenowy organ administracji państwowej. W razie gdy spółdzielnia rozlicza się z budżetem centralnym, odpis tej decyzji powinien być przesłany również okręgowym zarządom dochodów państwa i kontroli finansowej (zamiejscowym wydziałom) właściwym miejscowo według siedziby spółdzielni i zakładu.
2.
Od decyzji wydanej przez terenowy organ administracji państwowej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Spółdzielnia obowiązana jest do prowadzenia w sposób określony przez centralny związek spółdzielczy, po porozumieniu z Ministerstwem Finansów, ewidencji surowców i materiałów sprzedanych przez spółdzielnię poszczególnym zakładom.
1.
Właściwy centralny związek spółdzielczy po porozumieniu z Ministerstwem Finansów ustali rodzaj i sposób prowadzenia ewidencji i dokumentacji w zakładach w zakresie:
1)
zakupu przez zakłady surowców podstawowych, a w szczególności surowców objętych rozdzielnictwem, oraz surowców i materiałów nabytych przez zakłady poza spółdzielnią,
2)
rozliczeń zarobków między pracownikami zakładów.
2.
Kierownik zakładu obowiązany jest na żądanie terenowego organu administracji państwowej przedstawić do wglądu ewidencję i dokumenty, o których mowa w ust. 1, a ponadto wszelkie inne dokumenty, sporządzane zgodnie z wytycznymi związku.
1.
Jeżeli spółdzielnia nie prowadzi ewidencji, o której mowa w § 14, lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, następuje wyłączenie zakładu z zasad zryczałtowanego rozrachunku.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w wypadku gdy zakład nie prowadzi ewidencji i dokumentacji, o której mowa w § 15, albo prowadzi je w sposób nierzetelny.
3.
Od decyzji wydanej w sprawie wyłączenia zakładu z zasad zryczałtowanego rozrachunku przysługuje spółdzielni prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni licząc od doręczenia decyzji.
Do spółdzielni i ich związków świadczących usługi dla ludności, które zatrudniają w charakterze pracowników uczniów wyszkolonych w zakładach prowadzonych według zasad zryczałtowanego rozrachunku, mają zastosowanie przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 1972 r. w sprawie ulgi w podatku dochodowym dla spółdzielni ich związków z tytułu szkolenia uczniów (Monitor Polski Nr 49, poz. 260), z tym że przysługująca na podstawie tego zarządzenia kwota ulgi w podatku dochodowym nie może być potrącana z należnego podatku.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1969 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od niektórych spółdzielczych zakładów usługowych (Monitor Polski z 1969 r. Nr 9, poz. 84 i z 1970 r. Nr 34, poz. 268).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1974 r.

ZAŁĄCZNIK 16

Tabela stawek podatku zryczałtowanego dla spółdzielczych zakładów usługowych świadczących usługi dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

Lp.Procent udziału wartości świadczonych usług dla jednostek Stawka podatkowa w % od każdej części obrotu ze świadczenia usług na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej w miejscowościach
gospodarki uspołecznionej w ogólnej wartości świadczonych usługdo 10.000 mieszkańcówdo 75.000 mieszkańcówponad 75.000 mieszkańców
1powyżej 10% do 15%1,52,02,5
2powyżej 15% do 20%3,04,05,0
3powyżej 20% do 30%4,05,06,5
1 § 1 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.157) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.
2 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 lutego 1976 r. (M.P.76.7.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1976 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 19 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.157) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 19 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.157) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.
5 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 19 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.157) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.
6 § 6 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 lutego 1976 r. (M.P.76.7.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1976 r.
7 § 6 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 19 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.157) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.
8 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 5 lutego 1976 r. (M.P.76.7.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1976 r.
9 § 9 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 5 lutego 1976 r. (M.P.76.7.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1976 r.
10 § 11 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia z dnia 5 lutego 1976 r. (M.P.76.7.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1976 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 19 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.157) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.

11 § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia z dnia 5 lutego 1976 r. (M.P.76.7.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1976 r.
12 § 12 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 5 lutego 1976 r. (M.P.76.7.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1976 r.
13 § 12 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 5 lutego 1976 r. (M.P.76.7.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1976 r.
14 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 5 lutego 1976 r. (M.P.76.7.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1976 r.
15 § 19 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 marca 1974 r. (M.P.74.10.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 marca 1974 r.
16 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 19 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.157) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.