Pobór opłaty elektryfikacyjnej przez sołtysów.

Monitor Polski

M.P.1959.39.176

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 kwietnia 1959 r.
w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej przez sołtysów.

Na podstawie § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa (Dz. U. Nr 15, poz. 67 i Nr 48, poz. 237) zarządza się, co następuje:
1.
Inkaso opłaty elektryfikacyjnej, zarówno w okresie przed zawarciem umowy o dostawę prądu elektrycznego, jak i po jej zawarciu, należy do sołtysów.
2.
Inkasa opłaty elektryfikacyjnej dokonuje się w trybie ustalonym w instrukcji Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1958 r. w sprawie trybu inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów (Monitor Polski Nr 34, poz. 194 i Nr 80, poz. 463).
Wydziały finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych zwracają się do właściwych terenowo zakładów energetycznych z wnioskiem o wstrzymanie, zgodnie z przepisani o dostawie i użytkowaniu energii elektrycznej, dostawy energii elektrycznej w razie zalegania z uiszczeniem rat opłaty elektryfikacyjnej bądź o wznowienie tej dostawy w razie uiszczenia opłaty elektryfikacyjnej.
W § 1 ust. 1 pkt 3 instrukcji Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1958 r. w sprawie trybu inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów, powołanej w § 1 ust. 2, skreśla się wyrazy: "w okresie przed zawarciem umowy o dostawę prądu".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1959 r.