Pobór opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów Zakładu Zbytu Energii Elektrycznej.

Monitor Polski

M.P.1957.88.524

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 listopada 1957 r.

UCHWAŁA NR 427
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 1957 r.
w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów Zakładu Zbytu Energii Elektrycznej.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. z 1954 r. Nr 32, poz. 135) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
We wsiach i osiedlach wiejskich, w których zakończono prace elektryfikacyjne i włączono do budynków prąd elektryczny, inkaso opłaty elektryfikacyjnej należy zlecić inkasentom Zakładu Zbytu Energii Elektrycznej.
2.
Za pobór opłaty elektryfikacyjnej przyznaje się inkasentom Zakładu Zbytu Energii Elektrycznej wynagrodzenie w wysokości 0,75% od sumy zainkasowanych rat opłaty.
Zakład Zbytu Energii elektrycznej ma prawo zamknąć dopływ prądu elektrycznego do budynku, którego właściciel bez uzasadnionych powodów odmawia uiszczenia opłaty elektryfikacyjnej. Zamknięcie dopływu prądu nie tamuje dochodzenia należności w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
Szczegółowe zasady poboru opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów Zakładu Zbytu Energii Elektrycznej, tryb wypłaty wynagrodzenia za pobór oraz tryb stosowania § 2 określą Ministrowie Górnictwa i Energetyki oraz Finansów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.