§ 9. - Pobór opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów zakładów zbytu energii i wypłaty wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

Monitor Polski

M.P.1958.14.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1958 r.
§  9.
W razie rozwiązania umowy o dostawę energii elektrycznej z odbiorcą zobowiązanym do zapłaty opłaty elektryfikacyjnej lub nieuiszczenia przez odbiorcę należności z tytułu tej opłaty w terminie 30 dni od dnia zastosowania sankcji przewidzianych z tego tytułu w umowie o dostawę energii elektrycznej ZZE obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie wydział finansowy w celu wszczęcia egzekucji.