§ 8. - Pobór opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów zakładów zbytu energii i wypłaty wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

Monitor Polski

M.P.1958.14.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1958 r.
§  8.
Wydziały finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych sporządzą i przekażą ZZE w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia wykazy imienne odbiorców (§ 2) zobowiązanych do zapłaty opłaty elektryfikacyjnej.