§ 4. - Pobór opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów zakładów zbytu energii i wypłaty wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

Monitor Polski

M.P.1958.14.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1958 r.
§  4.
1.
Pobrane od odbiorców opłaty elektryfikacyjne inkasenci ZZE wpłacają bądź osobiście do kasy wydziału finansowego prezydium właściwej powiatowej rady narodowej za pokwitowaniem, bądź też przekazują przekazem pocztowym:
1)
w dniu, w którym suma zainkasowanych opłat przekroczyła 1.000 zł,
2)
w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia wpłat, jeżeli nie przekraczają sumy 1.000 zł.
2.
Równocześnie z wpłatą zainkasowanych sum inkasent ZZE doręcza lub wysyła wydziałowi finansowemu listem poleconym odbitki pokwitowań "dowód przyjęcia wpłaty" oraz zestawienie wpłat, sporządzone według wzoru "Min. Fin. nr 50". Formularze zestawień wpłat dostarcza wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej. Kopie zestawień wpłat pozostają u inkasenta.
3.
Opłaty pocztowe od przekazu i listu poleconego potrąca się z przekazywanej kwoty.