Monitor Polski

M.P.1964.14.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1964 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lutego 1964 r.
o poborze głównym w 1964 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 1964 r. prezydia wojewódzkich i powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty, a w miastach wyłączonych z województw - dzielnicowych) rad narodowych przeprowadzą za pośrednictwem wojewódzkich i powiatowych komisji poborowych przy współudziale dowódców okręgów wojskowych, wojskowych komendantów wojewódzkich i rejonowych oraz prezydiów rad narodowych niższych stopni pobór główny mężczyzn:
1) urodzonych w roku 1945;
2) urodzonych w latach 1944, 1943, 1942 i 1941, którzy dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, utrzymywanie rodziny, wykonywanie zawodu oraz pobieranie nauki w szkołach średnich;
3) urodzonych w latach 1944, 1943, 1942, 1941, 1940 i 1939, którzy dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na odbywanie studiów w szkołach wyższych;
4) urodzonych w latach 1944, 1943, 1942 i 1941, którzy:
a) podczas poboru w roku 1963 zostali przeznaczeni do odbycia zasadniczej służby wojskowej, lecz nie powołano ich do tej służby przed rozpoczęciem poboru w 1964 r. - jeżeli zostaną wezwani do poboru w drodze wezwania imiennego,
b) w latach ubiegłych zostali zaliczeni do ponadkontyngentu - jeżeli zostaną wezwani do poboru w drodze wezwania imiennego;
5) bez względu na rok urodzenia, którzy:
a) zostali w 1963 r. zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej z powodu uznania ich za jedynych żywicieli rodzin, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy,
b) byli obowiązani stawić się do poboru, lecz z jakichkolwiek powodów nie dopełnili tego obowiązku i dotychczas nie mają ustalonego stopnia zdolności do służby wojskowej, a nie ukończyli 50 lat życia.
§  2. Do poboru głównego w 1964 r. zostaną również wezwani:
1) mężczyźni urodzeni w 1946 r. (przedpoborowi), którzy ochotniczo zgłoszą się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli posiadają wykształcenie w zakresie co najmniej 7 klas szkoły podstawowej, są stanu wolnego i nie posiadają na utrzymaniu rodziny;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1947 i 1946, którzy ochotniczo zgłoszą się do służby wojskowej w charakterze uczniów oficerskich szkół zawodowych albo słuchaczy akademii wojskowych.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.