Pobieranie zaliczek za nadane gospodarstwa (działki) na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Monitor Polski

M.P.1957.47.292

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 5 kwietnia 1957 r.
w sprawie pobierania zaliczek za nadane gospodarstwa (działki) na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Na podstawie § 31 rozporządzenia Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Ziem Odzyskanych oraz Administracji Publicznej z dnia 22 listopada 1947 r. w sprawie norm obszarowych, szacunku i odliczania od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 74, poz. 471), zarządza się, co następuje:
Od nabywców gospodarstw (działek), na które zostały wydane akty nadania na zasadzie art. 26 dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 49, poz. 279) powinny być pobierane corocznie - do czasu ustalenia ceny nabycia - na poczet tej ceny zaliczki według następującego wymiaru:
1)
za gospodarstwo ogrodnicze i za gospodarstwo o specjalnej kulturze 3 q żyta z 1 ha,
2)
za gospodarstwo rolne posiadające niezbędne zabudowania 1,5 q żyta z 1 ha,
3)
za gospodarstwo rolne nadane bez niezbędnych zabudowań 0,75 q żyta z 1 ha.
Nie wymierza się zaliczek za gospodarstwo nadane:
1)
repatriantom, którzy pozostawili mienie za granicą i którzy wobec tego otrzymują gospodarstwa bez rozrachunku;
2)
osadnikom wojskowym, posiadającym warunki określone w zarządzeniu Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 14 stycznia 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Ziem Odzyskanych Nr 3, poz. 17);
3)
b. właścicielom ziemskim z tytułu nadziału w myśl art. 17 dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13);
4)
b. właścicielom gospodarstw rolnych, którzy otrzymali gospodarstwa tytułem ekwiwalentu (odszkodowania);
5)
osadnikom osiedlonym na warunkach akcji osiedleńczej, ustalonych w odrębnych aktach prawnych.
Termin płatności zaliczek przypada w okresie do dnia 1 października każdego roku, z tym że osadnik powinien być powiadomiony przez wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej o wymiarze przynajmniej na 2 miesiące przed ostatecznym terminem płatności, tj. przed dniem 1 października.
Wymiaru zaliczek dokonuje powiatowy zarząd rolnictwa w drodze sporządzenia "zarządzenia płatniczego" według załączonego wzoru w dwóch egzemplarzach, które po podpisaniu przez kierownika powiatowego zarządu rolnictwa przesyłane są do wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej.
Wydziały finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych po przyjęciu należności z tytułu zaliczek do administracji na podstawie otrzymanych "zarządzeń płatniczych":
1)
zwracają jeden egzemplarz zarządzenia płatniczego powiatowemu zarządowi rolnictwa ze stwierdzeniem na tym egzemplarzu zarządzenia płatniczego, że należności w nim wymienione zostały przyjęte do administracji przez wydział finansowy;
2)
wysyłają do osadników wezwania płatnicze do zapłacenia wymienionej zaliczki w terminie określonym w § 3.
1.
W razie trudności płatniczych wywołanych wyjątkowymi okolicznościami, jak: nieurodzaj, powódź, pożar, gradobicie, śmierć, ciężka choroba, niemożliwość zagospodarowania - mogą być udzielone ulgi w spłacie zaliczek w postaci:
1)
uchylenia wymiaru zaliczki,
2)
zmniejszenia wymiaru zaliczki,
3)
odroczenia terminu płatności zaliczki lub rozłożenia jej spłaty na raty.
2.
Ulg tych udzielają powiatowe zarządy rolnictwa na wniosek osób zainteresowanych. O udzieleniu ulgi powiatowy zarząd rolnictwa powinien niezwłocznie powiadomić osobę zainteresowaną i wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej.
1.
Spłata zaliczek może być przez dłużnika dokonana w naturze lub w gotówce według ceny żyta, ustalonej przez Ministra Rolnictwa na okres, w którym zostanie dokonana splata zaliczki.
2.
Spłata zaliczek w gotówce może być dokonana:
1)
do rąk inkasenta podatkowego,
2)
w kasach wydziału finansowego lub za pośrednictwem poczty, Narodowego Banku Polskiego, kas spółdzielczych, Powszechnej Kasy Oszczędności.
W razie opóźnienia spłaty zaliczki przez okres trwający ponad 6 miesięcy dłużnicy obowiązani są zapłacić odsetki zwłoki w wysokości 0,5% za każdy miesiąc zwłoki po upływie 6 miesięcy od terminu płatności zaliczki, przy czym rozpoczęty miesiąc zwłoki liczy się za cały.
Traci moc zarządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Ziem Odzyskanych oraz Administracji Publicznej z dnia 30 lipca 1948 r. w sprawie zaliczek za nadane gospodarstwa (działki) na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Monitor Polski Nr A-69, poz. 565).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1957 r.

ZAŁĄCZNIK 

Prezydium ....................................... Rady Narodowej

Powiatowy Zarząd Rolnictwa

Do

w .................................................................. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

Dnia ............................. 195 .. r. Wydział Finansowy

Gromada .............Wieś ...................

ZARZĄDZENIE PŁATNICZE NR ...........

należności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu zaliczek i czynszów dzierżawnych

Nr domuWymiar zaliczekWymiar czynszu dzierżawnego
LpNazwisko i imię płatnika i imię jego ojcaobszar gospodarstwa lub działki w hastan zabudowań i ilość inwentarza żywegowysokość zaliczekumowy dzierżawnena gospodarstwa (działki)Razem należności (rubryki 7 + 11) w złNr ewidencji Banku RolnegoUwagi
w q żytaw złz dnianrobszar w haroczny czynsz
w q żytaw zł
123456789101112131415
Do przeniesienia