Monitor Polski

M.P.1953.A-76.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1953 r.

OKÓLNIK
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 sierpnia 1953 r.
w sprawie pobierania opłat skarbowych od wypisów z akt stanu cywilnego wydawanych obywatelom polskim zamieszkałym za granicą.

Na podstawie przepisu dodatkowego nr 15 lit. b) części II Tabeli opłat skarbowych, stanowiącej załącznik do dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 9, poz. 73), nie podlegają opłacie skarbowej wypisy (odpisy, wyciągi) wydawane z akt stanu cywilnego na wniosek konsulatów polskich, a przeznaczone dla obywateli polskich za granicą.
Przy stosowaniu tego przepisu powstały wątpliwości, czy takie wypisy (odpisy, wyciągi) nie podlegają opłacie skarbowej zarówno w przypadkach, gdy o ich wydanie składa wniosek konsulat polski, jak i w przypadkach, gdy wnioskodawcą jest obywatel polski, a wniosek taki złożony został za pośrednictwem konsulatu.

W związku z tym wyjaśnia się, że powyższe zwolnienia od opłaty skarbowej stosuje się tylko w przypadkach, gdy o wydanie wypisów (odpisów, wyciągów), składa wniosek konsulat polski, natomiast nie korzysta ze zwolnienia obywatel polski zamieszkały za granicą, składający wniosek o wydanie wypisu (odpisu, wyciągu) bezpośrednio do urzędu stanu cywilnego w kraju, bądź za pośrednictwem konsulatu polskiego.

Na podstawie przepisu dodatkowego nr 15 lit. f) oraz przepisu dodatkowego nr 6 może nastąpić zwolnienie od opłaty skarbowej osoby, której stan niezamożności jest niewątpliwie znany władzy mającej załatwiać podanie albo wydać świadectwo, jeżeli uiszczenie opłaty nie jest możliwe bez dotkliwego uszczerbku majątkowego. Ponieważ urzędy stanu cywilnego nie dysponują wiadomościami w tym zakresie co do obywateli polskich zamieszkałych za granicą, urząd konsularny, jeżeli znana mu jest niezamożność osoby, dla której ma być wydane świadectwo, może zgłosić do urzędu stanu cywilnego wniosek, aby do tej osoby zastosować zwolnienie od opłaty skarbowej na podstawie przepisu dodatkowego nr 15 lit. f) i nr 6 części II Tabeli opłat skarbowych.