Monitor Polski

M.P.1970.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 grudnia 1969 r.
w sprawie planów finansowych na 1970 r. jednostek i zakładów budżetowych, instytutów naukowo-badawczych na rozrachunku gospodarczym oraz funduszów celowych budżetu centralnego.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1. Podstawę opracowania i zatwierdzania na rok 1970 planów finansowych, o których mowa w § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad i trybu opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych objętych budżetem centralnym (Monitor Polski Nr 35, poz. 160), stanowić będą:
1) kwoty szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu centralnego na rok 1970,
2) kwoty zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów planów finansowych środków specjalnych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych prowadzonych według zasad uproszczonych oraz funduszów celowych, których plany finansowe podlegają z mocy odrębnych przepisów zatwierdzeniu przez Ministerstwo Finansów,
3) normy i wskaźniki finansowe ustalone przez Ministerstwo Finansów zgodnie z § 11 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1967 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych prowadzonych na zasadach rozrachunku gospodarczego przez jednostki budżetowe (Monitor Polski z 1967 r. Nr 25, poz. 117 i z 1969 r. Nr 38, poz. 315),
4) kwoty narzutów na fundusz postępu techniczno-ekonomicznego i fundusz nowych uruchomień oraz wskaźniki i normy dla instytutów naukowo-badawczych działających w formie zakładu budżetowego i jednostki na rozrachunku gospodarczym, wynikające z odrębnych przepisów.
§  2.
1. Ministerstwa (urzędy centralne) zatwierdzą plany finansowe na rok 1970 w terminie 10 dni od otrzymania szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu centralnego i zatwierdzenia planów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2.
2. W tym samym terminie ministerstwa (urzędy centralne) zatwierdzą plany finansowe funduszu postępu techniczno-ekonomicznego oraz ustalą normy i wskaźniki dla funduszu nowych uruchomień i instytutów naukowo-badawczych (§ 1 pkt 4).
3. Plany finansowe funduszu nowych uruchomień oraz instytutów naukowo-badawczych (ust. 2) powinny być zatwierdzone w trybie ustalonym odrębnymi przepisami w terminie 5 dni od otrzymania norm i wskaźników ustalonych przez ministerstwa (urzędy centralne).
4. Zatwierdzenie planów finansowych powinno nastąpić z uwzględnieniem przepisów § 2 i 3 uchwały nr 260 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1967 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych oraz w organizacjach społecznych (Monitor Polski Nr 66, poz. 318).
§  3. Ministerstwa (urzędy centralne) nadeślą do Ministerstwa Finansów dwa egzemplarze zbiorczych planów finansowych funduszu postępu techniczno-ekonomicznego i funduszu nowych uruchomień oraz planów finansowych instytutów naukowo-badawczych (§ 1 pkt 4) do dnia 31 stycznia 1970 r.
§  4. W 1970 r. nie mają zastosowania przepisy § 3 ust. 1 i 3 oraz § 4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1959 r.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.