Planowanie i uruchamianie środków na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi.

Monitor Polski

M.P.1965.66.374

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 listopada 1965 r.
w sprawie planowania i uruchamiania środków na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) oraz w związku z uchwałą nr 278 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych (Monitor Polski Nr 61, poz. 318) zarządza się, co następuje:
Prezydia rad narodowych dla zapewnienia sfinansowania ustalonych dla poszczególnych województw w narodowym planie gospodarczym zadań w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów dokonują podziału środków budżetowych i pozabudżetowych.
1.
Prezydia właściwych rad narodowych ustalają dla podporządkowanych sobie jednostek:
1)
w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów jednostek i zakładów budżetowych - wysokość środków budżetowych oraz pozabudżetowych,
2)
w zakresie budownictwa mieszkaniowego, realizowanego z miejskich i powiatowych funduszów mieszkaniowych - wysokość dotacji budżetowych oraz środków pozabudżetowych dla tych funduszów,
3)
w zakresie inwestycji przedsiębiorstw realizowanych na podstawie decyzji prezydiów rad narodowych - wysokość środków budżetowych i amortyzacji,
4)
w zakresie inwestycji własnych i kapitalnych remontów przedsiębiorstw - wysokość środków z rachunku amortyzacji scentralizowanej i normy finansowe, o których mowa w § 3,
5)
w zakresie budownictwa mieszkaniowego kontynuowanego, realizowanego z zakładowych funduszów mieszkaniowych - wysokość dotacji z budżetu, o ile została ona przyznana w roku 1965.
2.
Ustalając wysokość środków budżetowych na sfinansowanie inwestycji prezydia rad narodowych uwzględniają pozostałość środków na rachunkach inwestorów na początek roku oraz możliwość akumulacji środków własnych inwestorów w ciągu roku.
1.
Prezydia właściwych rad narodowych określają dla poszczególnych przedsiębiorstw:
1)
na okres 2 lat normy podziału funduszu amortyzacyjnego na:
a)
część pozostawioną do dyspozycji przedsiębiorstw z podziałem na:

- fundusz inwestycyjno-remontowy,

- finansowanie inwestycji podejmowanych na podstawie decyzji prezydiów rad narodowych,

b)
część przeznaczoną na rachunek amortyzacji scentralizowanej,
2)
normy odpisów z zysku na fundusz inwestycyjno-remontowy - w przedsiębiorstwach nie uprawnionych do tworzenia funduszu rozwoju.
2.
Środki finansowe wynikające z ustaleń, o których mowa w ust. 1, powinny łącznie z pozostałościami środków na rachunkach funduszów i bieżącą akumulacją pozostałych środków własnych inwestorów zapewniać:
a)
sfinansowanie planowanych nakładów na inwestycje własne w ramach szacunku określonego dla województwa w narodowym planie gospodarczym,
b)
sfinansowanie nakładów na kapitalne remonty wynikające z programu remontów planowo-zapobiegawczych,
c)
spłatę kredytów bankowych.
3.
W przedsiębiorstwach mechanizacji rolnictwa ze środków przewidzianych na kapitalne remonty finansuje się także remonty bieżące.
4.
Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do państwowych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej, gdzie cała amortyzacja zgodnie z odrębnymi przepisami pozostaje do dyspozycji przedsiębiorstwa i służy na sfinansowanie kapitalnych remontów.
1.
Na podstawie ustalonych nakładów na inwestycje i kapitalne remonty oraz norm finansowych, o których mowa w §§ 2 i 3, przedsiębiorstwa w zakresie inwestycji podejmowanych na podstawie decyzji prezydium rady narodowej oraz jednostki budżetowe i zakłady budżetowe opracowują plany sfinansowania inwestycji i kapitalnych remontów. Jednostki i zakłady budżetowe do planów sfinansowania inwestycji dołączają spis planowanych zakupów inwestycyjnych, obejmujący ceny jednostkowe, ilość i wartość zakupów.
2.
Przedsiębiorstwa w zakresie inwestycji własnych i kapitalnych remontów opracowują plany sfinansowania inwestycji i kapitalnych remontów na podstawie norm finansowych, o których mowa w §§ 2 i 3.
3.
Plan sfinansowania inwestycji i kapitalnych remontów stanowi w przedsiębiorstwach część składową planów techniczno-ekonomicznych, natomiast w jednostkach budżetowych - załącznik do rocznych planów dochodów i wydatków budżetowych, a w zakładach budżetowych - załącznik do planów finansowych zakładów budżetowych.
4.
Plany sfinansowania inwestycji i kapitalnych remontów, plany finansowe miejskich i powiatowych funduszów mieszkaniowych oraz plany wpływów i wydatków zakładowych funduszów mieszkaniowych należy sporządzać na formularzach obowiązujących w planowaniu szczegółowym.
5.
Plany, o których mowa w ust. 3, sporządzone przez przedsiębiorstwa należy składać we właściwych oddziałach banków finansujących inwestycje w terminach przewidzianych dla opracowania rocznych planów techniczno-ekonomicznych. W tym samym okresie składają swe plany przedsiębiorstwa rozliczające się według roku gospodarczego.
(uchylony).
1.
Tryb przekazywania środków budżetowych bankom finansującym inwestycje regulują przepisy o rachunkowości budżetowej.
2.
Środki przelane z budżetu na bankowe rachunki środków na inwestycje, a nie wydatkowane w ciągu roku, pozostają na tych rachunkach do dyspozycji inwestorów do czasu zakończenia i rozliczenia inwestycji. Dotyczy to również środków budżetowych przelanych na bankowe rachunki funduszów przeznaczonych na inwestycje, jak też środków przelanych z funduszów i amortyzacji scentralizowanej na rachunki środków na inwestycje.
Organ dysponujący środkami amortyzacji scentralizowanej opracowuje i składa w terminie do 15 stycznia w banku właściwym do prowadzenia rachunku amortyzacji scentralizowanej plan akumulacji i podziału amortyzacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
Wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) sporządzają zbiorcze plany sfinansowania inwestycji i kapitalnych remontów na podstawie szczegółowych planów w zakresie finansowania inwestycji i kapitalnych remontów opracowanych przez inwestorów i składają je w Ministerstwie Finansów oraz w oddziałach wojewódzkich właściwych banków w terminie do końca I kwartału. Wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych ustalają zakres i tryb sporządzania przez wydziały (jednostki równorzędne) niezbędnych materiałów.
1.
Inwestorzy w terminach wynikających z uchwały nr 100 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie planowania, realizacji i finansowania inwestycji wspólnych (Monitor Polski Nr 26, poz. 128) obowiązani są wnieść przypadające na nich udziały w realizacji inwestycji wspólnych.
2.
Wniesienie udziału następuje w drodze przelewu środków z rachunku inwestycyjnego uczestników inwestycji wspólnej na rachunki bankowe środków inwestycyjnych jednostek realizujących inwestycję wspólną. Przelew środków stanowi równoczesne przeniesienie odpowiedniej części zadania inwestycyjnego.
3.
O dokonanym przelewie jednostka wnosząca udział powiadamia prezydium właściwej rady narodowej oraz jednostkę, która powzięła decyzję o realizacji inwestycji wspólnej.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1962 r. w sprawie planowania i uruchamiania środków na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów dla jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi (Monitor Polski z 1963 r. Nr 1, poz. 1 i z 1964 r. Nr 89, poz. 426).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

Inwestor

PLAN POKRYCIA FINANSOWEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Zatwierdzony cykl budowy ........ mies.

Data rozpoczęcia budowy ...............

Planowy termin zakończenia budowy .....

..............................................

(wymień rodzaj i nazwę zadania inwestycyjnego)

Poz.TreśćOgółemWykonano do 31.XII. roku Plan na rok Planuje się na lata następne
przedplanowego.........

(planowy)

rok ....rok ....rok ....rok ....
I. Zapotrzebowanie:
1Planowane nakłady (wartość kosztorysowa)
w tym udziały wnoszone przez inne jednostki
2Udziały w realizacji inwestycji innych jednostek
3Środki trwałe uzyskane nieodpłatnie
4Nakłady do sfinansowania (poz. 1 + 2 - 3)
5Zobowiązania i roboty w toku na początek roku
6Zobowiązania i roboty w toku na koniec roku
7Ogółem zapotrzebowanie (poz. 4 + 5 - 6)
II. Sfinansowanie:
8Środki budżetowe
9Amortyzacja*)
10Środki z amortyzacji scentralizowanej
11Wpłaty innych jednostek (udziały)
12Fundusz inwestycyjno-remontowy
13Kredyt bankowy
14Inne środki (wymienić)
15Razem pokrycie

............................ .........................

(podpis głównego księgowego) (podpis kierownika

jednostki organizacyjnej)

______

*) Wypełnia się tylko w razie bezpośredniego przelewania przez przedsiębiorstwo części swej amortyzacji na rachunek finansowania inwestycji podejmowanej na podstawie decyzji prezydium rady narodowej.

Objaśnienia.

1. Plan pokrycia finansowego zadania inwestycyjnego stanowi załącznik do poszczególnych planów rzeczowo-finansowych (zadań inwestycyjnych) dotyczących budownictwa inwestycyjnego.

2. W poz. 1 należy wykazywać nakłady realizowane bezpośrednio przez inwestora, tzn. bez nakładów przekazywanych innym jednostkom z tytułu udziałów w realizacji inwestycji wspólnych; udziały przekazywane innym jednostkom wykazuje się w poz. 2.

3. W części II "Sfinansowanie" wprowadza się jedynie pozycje aktualne dla danego rodzaju inwestycji.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

Prezydium .........Rady Narodowej

w ...............................

PLAN AKUMULACJI I PODZIAŁU AMORTYZACJI NA LATA 196.../...

Poz.TreśćRok 196...Rok 196...
ogółemkwartałkwota %
kwota roczna%IIIIIIIVroczna
1Amortyzacja podporządkowanych przedsiębiorstw
2Amortyzacja pozostawiona do dyspozycji przedsiębiorstw
- na fundusz inwestycyjno-

remontowy

- na finansowanie inwestycji

podejmowanych na podstawie

decyzji prezydium rady

narodowej

3Amortyzacja przeznaczona na rachunek amortyzacji scentralizowanej
z tego przypada:
- na finansowanie inwestycji

podejmowanych na podstawie

decyzji prezydium rady

narodowej

- na uzupełnienie funduszów

inwestycyjno-remontowych

- nadwyżka nie zaangażowana w

planie sfinansowania

inwestycji

4*)z tego:
do przekazania na szczebel wojewódzki
5*)Dotacja otrzymana z województwa na rachunek amortyzacji scentralizowanej
z czego przypada:
- na finansowanie inwestycji

podejmowanych na podstawie

decyzji prezydium rady

narodowej

- na uzupełnienie funduszów

inwestycyjno-remontowych

*) Wypełnia się tylko w wypadkach przewidzianych w § 49 pkt 5 uchwały nr 278 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych (Monitor Polski Nr 61, poz. 318).

1 § 5 uchylony przez § 9 pkt 2 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie planów rzeczowo-finansowych dla zadań inwestycyjnych (M.P.68.33.221) z dniem 1 sierpnia 1968 r.