Plan zagospodarowania numeracji.

Monitor Polski

M.P.1992.9.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 6 marca 1992 r.
w sprawie planu zagospodarowania numeracji.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się do stosowania w sieci telekomunikacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej plan zagospodarowania numeracji dla sieci telefonicznej użytku publicznego, oznaczony symbolem PGN-91TF, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. *
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
* Tekst załącznika do zarządzenia, stanowiący odrębne wydawnictwo jest do nabycia w Instytucie Łączności 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1, tel. 12 84 70, teleks 813630, faks 129007.