Plan numeracji krajowej.

Monitor Polski

M.P.1991.30.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 3 września 1991 r.
w sprawie planu numeracji krajowej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504 i z 1991 r. Nr 69, poz. 293) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się do stosowania w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego plan numeracji krajowej dla sieci telefonicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do zarządzania*).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

*) Tekst załącznika do zarządzenia stanowi odrębne wydawnictwo i jest do nabycia w instytucie Łączności ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, tel. 128-470, teleks 81-36-30, faks. 12-90-07.