§ 2. - Plan kredytowy, bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założenia polityki pieniężno-kredytowej na rok 1987.

Monitor Polski

M.P.1986.34.251

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1986 r.
§  2.
Działalność banków powinna mieć na celu przywracanie równowagi gospodarczej i umacnianie pieniądza, przebudowę strukturalną gospodarki oraz podwyższenie społecznej i jednostkowej efektywności gospodarowania. Celom tym należy podporządkować politykę emisji i obiegu pieniężnego, politykę oszczędnościową, depozytową i kredytową oraz politykę walutową i kursową, a także zasady i tryb rozliczeń pieniężnych między jednostkami gospodarczymi.