Pierwszeństwo z wystawy pod nazwą "Zakłady Doświadczalne Przemysłu Chemicznego dla nowych potrzeb".

Monitor Polski

M.P.1973.49.276

Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1973 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 31 października 1973 r.
w sprawie pierwszeństwa z wystawy pod nazwą "Zakłady Doświadczalne Przemysłu Chemicznego dla nowych potrzeb".

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, poz. 272), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego na wystawie pod nazwą "Zakłady Doświadczalne Przemysłu Chemicznego dla nowych potrzeb", odbywającej się w czasie od dnia 5 listopada 1973 r. do dnia 14 listopada 1973 r. w Katowicach w Polsce, daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub rejestracji wzoru użytkowego z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tej wystawie w wymienionym wyżej okresie czasu.
2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na wystawie określonej w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na wystawie określonej w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
1.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 grudnia 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych oraz w § 2 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia (Monitor Polski z 1973 r. Nr 1, poz. 4).
2.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadku wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. z 1963 r. Nr 23, poz. 133 i z 1972 r. Nr 54, poz. 351).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.