Pierwszeństwo z międzynarodowej wystawy pn. "Econotherm - 85" - oszczędność zużycia energii w piecach i innych przemysłowych urządzeniach techniki cieplnej.

Monitor Polski

M.P.1985.6.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 11 marca 1985 r.
w sprawie pierwszeństwa z międzynarodowej wystawy pn. "Econotherm-85" - oszczędność zużycia energii w piecach i innych przemysłowych urządzeniach techniki cieplnej.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego na międzynarodowej wystawie pn. "Econotherm-85" - oszczędność zużycia energii w piecach i innych przemysłowych urządzeniach techniki cieplnej, odbywającej się od dnia 27 maja do dnia 31 maja 1985 r. w Katowicach w Polsce, daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwanym dalej Urzędem Patentowym, patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tej wystawie w wyżej wymienionym okresie.
2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na wystawie określonej w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na wystawie określonej w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
1.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 179) oraz w § 2 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133 i z 1972 r. Nr 54, poz. 351).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.