Pierwszeństwo z imprez organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo "Hala Ludowa".

Monitor Polski

M.P.1993.8.61

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1993 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lutego 1993 r.
w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo "Hala Ludowa".

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 181 oraz z 1993 r. Nr 4, poz. 14), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1993 r. Nr 10, poz. 46), w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego we Wrocławiu w Polsce:
1)
na imprezie pn. "TARBUD" - Międzynarodowe Targi Budownictwa, odbywającej się w okresie od dnia 18 marca do dnia 21 marca 1993 r.,
2)
na imprezie pn. "REKREACJA" - Targi Sprzętu Sportowego i Turystycznego, odbywającej się w okresie od dnia 6 maja do dnia 9 maja 1993 r.,
3)
na imprezie pn. "OGRODY WROCŁAWIA" - Targi Kwiatów i Roślin Ozdobnych, odbywającej się w okresie od dnia 24 czerwca do dnia 27 czerwca 1993 r.,
4)
na imprezie pn. "KOOPERACJA I HANDEL" - Polsko-Niemieckie Targi Wielobranżowe, odbywającej się w okresie od dnia 7 października do dnia 10 października 1993 r.,
5)
na imprezie pn. "TAREL" - Targi Elektroniki i Elektrotechniki, odbywającej się w okresie od dnia 10 listopada do dnia 13 listopada 1993 r.,

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
1.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 179) oraz w § 2 załącznika do tego zarządzenia.
2.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r. Nr 33, poz. 147).
3.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 12 i 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 217).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.