Pierwszeństwo z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie.

Monitor Polski

M.P.1991.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1991 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 marca 1991 r.
w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 oraz z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 181), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192), w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego w Łodzi w Polsce:
1)
na imprezie pn. "Intertelecom" - Międzynarodowe Targi Łączności, odbywającej się w okresie od dnia 24 marca do dnia 27 marca 1991 r.,
2)
na imprezie pn. "Interglass" - Międzynarodowe Targi Szkła i Ceramiki, odbywającej się w okresie od dnia 8 maja do dnia 11 maja 1991 r.,
3)
na imprezie pn. "Interfashion" - Międzynarodowe Targi Tkanin, Dziewiarstwa, Odzieży i Wyrobów Skórzanych, odbywającej się w okresie od dnia 11 czerwca do dnia 16 czerwca 1991 r.,
4)
na imprezie pn. "Cede '91" - Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych, odbywającej się w okresie od dnia 23 czerwca do dnia 26 czerwca 1991 r.,
5)
na imprezie pn. "Interchristiana" - Międzynarodowe Targi Dewocjonaliów, odbywającej się w okresie od dnia 4 września do dnia 7 września 1991 r.,
6)
na imprezie pn. "Intertoy" - Międzynarodowe Targi Zabawek, odbywającej się w okresie od dnia 9 października do dnia 13 października 1991 r.,

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
1.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 179) oraz w § 2 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r. Nr 33, poz. 147).
3.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 11 i 12 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 143, z 1988 r. Nr 17, poz. 144 i z 1990 r. Nr 44, poz. 346).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.