Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Monitor Polski

M.P.1983.14.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 21 kwietnia 1983 r.
w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, poz. 272), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego na następujących imprezach:
1)
na Giełdach Krajowych "Wiosna-83", odbywających się od dnia 22 marca do dnia 25 marca 1983 r.,
2)
na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Magazynowania »Taropak-83«", odbywającej się od dnia 12 kwietnia do dnia 16 kwietnia 1983 r.,
3)
na imprezie pn. "Międzynarodowa Ekspozycja Maszyn Poligraficznych »Poligrafia-83«", odbywającej się od dnia 12 kwietnia do dnia 16 kwietnia 1983 r.,
4)
na Proeksportowej Wystawie Mebli "Polskie Meble", odbywającej się od dnia 2 maja do dnia 8 maja 1983 r.,
5)
na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzie do Obróbki Drewna »Drema-83«", odbywającej się od dnia 4 maja do dnia 8 maja 1983 r.,
6)
na Międzynarodowych Targach Poznańskich, odbywających się od dnia 12 czerwca do dnia 19 czerwca 1983 r.,
7)
na Targach Krajowych "Jesień-83", odbywających się od dnia 20 września do dnia 23 września 1983 r.

w Poznaniu w Polsce, daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
1.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 grudnia 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski z 1973 r. Nr 1, poz. 4) oraz w § 2 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. z 1963 r. Nr 23, poz. 133 i z 1972 r. Nr 54, poz. 351).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.