Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.

Monitor Polski

M.P.1996.83.728

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 1996 r.
w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 i z 1994 r. Nr 74, poz. 331), w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego w Gdańsku w Polsce:
1)
na imprezie pod nazwą Targi Motoryzacyjne; Ekologia Bezpieczeństwo MOTOEXPO, odbywającej się w okresie od dnia 24 stycznia do dnia 26 stycznia 1997 r.,
2)
na imprezie pod nazwą Targi Energooszczędnego i Ekologicznego Ogrzewania CIEPŁO, odbywającej się w okresie od dnia 5 lutego do dnia 8 lutego 1997 r.,
3)
na imprezie pod nazwą Gdańskie Targi Turystyczne, odbywającej się w okresie od dnia 13 lutego do dnia 15 lutego 1997 r.,
4)
na imprezie pod nazwą Targi Zespołów Napędowych i Układów Sterowania NAPĘDY I STEROWANIA, odbywającej się w okresie od dnia 25 lutego do dnia 28 lutego 1997 r.,
5)
na imprezie pod nazwą Targi Urządzeń Dźwignicowych i Przenośnikowych, Systemów Transportu Bliskiego i Logistyki EUROCRANE & LOGTECH, odbywającej się w okresie od dnia 25 lutego do dnia 28 lutego 1997 r.,
6)
na imprezie pod nazwą Targi Elektrotechniki, Elektroenergetyki i Technik Oświetleniowych ELEKTROINSTALACJE, odbywającej się w okresie od dnia 25 lutego do dnia 28 lutego 1997 r.,
7)
na imprezie pod nazwą Gdańskie Targi Sportów Wodnych POLYACHT, odbywającej się w okresie od dnia 7 marca do dnia 9 marca 1997 r.,
8)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Bursztynu i Sztuki Jubilerskiej AMBERIF, odbywającej się w okresie od dnia 20 marca do dnia 23 marca 1997 r.,
9)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Okien OKNA, odbywającej się w okresie od dnia 23 kwietnia do dnia 26 kwietnia 1997 r.,
10)
na imprezie pod nazwą Targi Wyposażenia Mieszkań i Ogrodów MIESZKANIE I OGRÓD, odbywającej się w okresie od dnia 23 kwietnia do dnia 26 kwietnia 1997 r.,
11)
na imprezie pod nazwą Targi Budowlane GDAŃSKA WIOSNA BUDOWLANA, odbywającej się w okresie od dnia 23 kwietnia do dnia 26 kwietnia 1997 r.,
12)
na imprezie pod nazwą Targi Przetwórstwa i Produktów Żywnościowych oraz Targi Napojów POLFOOD, odbywającej się w okresie od dnia 21 maja do dnia 24 maja 1997 r.,
13)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH, odbywającej się w okresie od dnia 4 czerwca do dnia 7 czerwca 1997 r.,
14)
na imprezie pod nazwą Targi Inwestycyjne, Forum Gospodarcze WYSTAWA POMORSKA, odbywającej się w okresie od dnia 18 czerwca do dnia 21 czerwca 1997 r.,
15)
na imprezie pod nazwą Wystawa Miast Polskich, odbywającej się w okresie od dnia 18 czerwca do dnia 21 czerwca 1997 r.,
16)
na imprezie pod nazwą Targi Gospodarki Morskiej, odbywającej się w okresie od dnia 18 czerwca do dnia 21 czerwca 1997 r.,
17)
na imprezie pod nazwą Targi Komunikacji Miejskiej i Gospodarki Komunalnej CITY TRANS EKO, odbywającej się w okresie od dnia 18 czerwca do dnia 21 czerwca 1997 r.,
18)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz HOUSEBUILDING, odbywającej się w okresie od dnia 24 września do dnia 27 września 1997 r.,
19)
na imprezie pod nazwą Targi Marketingu i Reklamy REKLAMA, odbywającej się w okresie od dnia 14 października do dnia 16 października 1997 r.,
20)
na imprezie pod nazwą Bałtyckie Targi Książki, odbywającej się w okresie od dnia 14 października do dnia 16 października 1997 r.,
21)
na imprezie pod nazwą Targi Zarządzania Informacją; Administracja i Bankowość INFOMAN, odbywającej się w okresie od dnia 21 października do dnia 24 października 1997 r.,
22)
na imprezie pod nazwą Targi Wyposażenia i Technik Komputerowych dla Biura, Sklepu i Domu BALTSOHO, odbywającej się w okresie od dnia 21 października do dnia 24 października 1997 r.,
23)
na imprezie pod nazwą Targi Usług Finansowych TWOJA LOKATA, odbywającej się w okresie od dnia 21 października do dnia 24 października 1997 r.,

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
1.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 15 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 179) oraz w § 1 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r Nr 33, poz. 147).
3.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 12 i 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 217).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.