Pierwsze wybory społecznych inspektorów pracy. - M.P.1983.23.127 - OpenLEX

Pierwsze wybory społecznych inspektorów pracy.

Monitor Polski

M.P.1983.23.127

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1983 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 6 lipca 1983 r.
w sprawie pierwszych wyborów społecznych inspektorów pracy.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163) Rada Państwa uchwala, co następuje:
Ustala się wytyczne w sprawie pierwszych wyborów społecznych inspektorów pracy, stanowiące załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE W SPRAWIE PIERWSZYCH WYBORÓW SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

§  1.
1.
Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadza się w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe. W wyborach biorą udział z prawem głosu pracownicy zakładu, bez względu na staż pracy.
2.
Wybory społecznych inspektorów pracy organizują zakładowe organizacje związkowe zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami wyborów.
3.
Zakładowe organizacje związkowe podejmą odpowiednie działania mające na celu przeprowadzenie wyborów społecznych inspektorów pracy w czasie do dnia 30 czerwca 1984 r.
4.
Społeczni inspektorzy pracy powołani z inicjatywy zakładowych organizacji związkowych po dniu 31 grudnia 1982 r. pełnią swoje funkcje do czasu wyborów.
5.
Powoływanie społecznych inspektorów pracy odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163) oraz postanowieniami niniejszych wytycznych.
§  2.
1.
Społecznych inspektorów pracy w zakładach pracy lub ich oddziałach (wydziałach) liczących do 300 pracowników wybiera i odwołuje ogólne zebranie pracowników zakładu pracy lub oddziału (wydziału).
2.
W zakładach pracy lub ich oddziałach (wydziałach), liczących powyżej 300 pracowników, na zebraniu wyborczym wybierają i odwołują:
1)
zakładowego społecznego inspektora pracy - oddziałowi (wydziałowi) i grupowi społeczni inspektorzy pracy,
2)
oddziałowego (wydziałowego) społecznego inspektora pracy - grupowi społeczni inspektorzy pracy.
3.
Grupowych społecznych inspektorów pracy wybierają bezpośrednio pracownicy komórek organizacyjnych oddziału (wydziału).
4.
W małych zakładach pracy zakładowa organizacja związkowa, dostosowując organizację społecznej inspekcji pracy do struktury zakładu, może postanowić o niewybieraniu grupowych lub oddziałowych (wydziałowych) społecznych inspektorów pracy i wówczas określa sposób wyboru zakładowego społecznego inspektora pracy.
§  3.
1.
Kandydatami na społecznego inspektora pracy mogą być pracownicy danego zakładu pracy będący członkami związku zawodowego, którzy posiadają niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy. Zakładowy społeczny inspektor pracy powinien posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w branży, do której zakład należy, i co najmniej dwuletni staż pracy w danym zakładzie, a oddziałowy (wydziałowy) lub grupowy społeczny inspektor pracy - co najmniej dwuletni staż pracy w tej branży i co najmniej jeden rok pracy w danym zakładzie.
2.
Przed wyborami zakładowa organizacja związkowa może postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być pracownik zakładu nie będący członkiem związku zawodowego. Postanowienie to może dotyczyć wszystkich społecznych inspektorów pracy lub tylko grupowych czy oddziałowych (wydziałowych).
3.
Nie mogą kandydować na społecznych inspektorów pracy pracownicy, którzy zajmują stanowisko kierownika zakładu pracy oraz stanowiska kierownicze bezpośrednio podległe kierownikowi zakładu.
§  4.
1.
Zebranie poświęcone wyborom społecznego inspektora pracy powinno być starannie przygotowane, a jego uczestnicy dostatecznie wcześnie zawiadomieni i poinformowani o proponowanym porządku dziennym i obowiązującym regulaminie wyborów.
2.
Porządek dzienny zebrania powinien obejmować:
1)
informację przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej o jej działalności oraz o zadaniach i formach działania społecznej inspekcji pracy,
2)
informację przedstawiciela kierownictwa zakładu pracy o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o zamierzeniach poprawy warunków pracy,
3)
dyskusję,
4)
wybory społecznego inspektora pracy.

Zebraniu przewodniczy przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.

3.
Zgłoszone w toku dyskusji uwagi i wnioski pracowników, dotyczące warunków pracy, kierownik zakładu pracy powinien szczegółowo rozpatrzyć, a następnie zawiadomić zakładową organizację związkową o ich realizacji.
§  5.
Zasady przewidziane w niniejszych wytycznych stosuje się również do odwoływania społecznych inspektorów pracy oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających.
§  6.
Stosownie do art. 24 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy niniejsze wytyczne stosuje się odpowiednio do rad pracowniczych, utworzonych na podstawie:
1)
art. 41 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214),
2)
art. 15 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 32, poz. 216).