Monitor Polski

M.P.2017.829

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2017 r.

POROZUMIENIE
podpisane w Warszawie dnia 8 maja 2017 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Peru, zwane dalej "Stronami", uzgodniły co następuje:
Artykuł  1

Członkowie rodzin, będący na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Peru oraz Republiki Peru w Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogli, na zasadzie wzajemności, wykonywać pracę zarobkową w Państwie przyjmującym, zgodnie z prawem tego państwa oraz postanowieniami niniejszego Porozumienia.

Artykuł  2

Dla celów niniejszego Porozumienia wyrażenie:

1. "praca zarobkowa" oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej działalności zarobkowej lub sprawowanie funkcji w organach zarządzających osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą;
2. "członek personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego" oznacza pracownika Państwa wysyłającego pełniącego funkcję przedstawiciela dyplomatycznego lub urzędnika konsularnego, jak również członka personelu administracyjnego i technicznego misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego w Państwie przyjmującym, który nie jest obywatelem tego Państwa lub nie posiada w nim prawa stałego pobytu, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 1 lit. e i f Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. oraz w art. 1 ust. 1 lit. d i e Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.;
3. "członek rodziny" oznacza osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Państwa wysyłającego, która jest:
a. małżonkiem,
b. dzieckiem do 21 roku życia,
c. dzieckiem do 25 roku życia, będącym studentem instytucji kształcenia wyższego, uznanej przez Państwo przyjmujące,
d. dzieckiem z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową.
Artykuł  3
1.  W przypadku, gdy członek rodziny zdecyduje się podjąć pracę zarobkową na terytorium Państwa przyjmującego Ambasada Państwa wysyłającego złoży pisemny wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa przyjmującego.
2.  We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy wskazać członka rodziny zamierzającego podjąć pracę zarobkową w Państwie przyjmującym, a także zawrzeć krótką charakterystykę stanowiska, które będzie zajmował, informacje o potencjalnym pracodawcy oraz wszelkie inne dane wymagane przez właściwe organy w Państwie przyjmującym, zgodnie z jego prawem wewnętrznym.
3.  Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednio Dyrekcja Przywilejów i Immunitetów Dyrekcji Generalnej Protokołu i Ceremoniału Państwowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Peru, po sprawdzeniu czy członek rodziny spełnia kryteria określone niniejszym Porozumieniem, najszybciej jak to będzie możliwe, poinformuje Ambasadę drugiej Strony, że członek rodziny może wykonywać pracę zarobkową na terytorium tego Państwa.
4.  Członek rodziny będzie zwolniony z wymogu uzyskania zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej, innego niż zezwolenie będące przedmiotem niniejszego Porozumienia, w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w Państwie przyjmującym.
Artykuł  4
1.  Członek rodziny, który wykonuje pracę zarobkową na podstawie niniejszego Porozumienia, nie korzysta z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej w Państwie przyjmującym na mocy Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia z 1961 r., Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. oraz innych właściwych umów międzynarodowych, których oba kraje są Stronami, w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających bezpośrednio z wykonywania pracy zarobkowej.
2.  Jeżeli członek rodziny, który wykonuje pracę zarobkową na podstawie niniejszego Porozumienia, korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej w Państwie przyjmującym zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia z 1963 r. oraz innymi właściwymi umowami międzynarodowymi, Państwo wysyłające wnikliwie rozważy każdy pisemny wniosek Państwa przyjmującego o uchylenie takiego immunitetu w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających bezpośrednio z wykonywania pracy zarobkowej. Jeżeli immunitet nie zostanie uchylony, członek rodziny utraci zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej i będzie poproszony o opuszczenie Państwa przyjmującego.
3.  Uchylenia immunitetu od jurysdykcji karnej nie należy rozumieć jako rozciągającego się również na wykonanie wyroku, do czego wymagane jest specjalne uchylenie. W takich przypadkach Państwo wysyłające wnikliwie rozważy możliwości uchylenia takiego immunitetu.
Artykuł  5

Członek rodziny wykonujący pracę zarobkową zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia podlega przepisom prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeniu społecznemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, obowiązującym w Państwie przyjmującym, w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej w tym Państwie.

Artykuł  6
1.  Niniejsze Porozumienie nie zezwala członkowi rodziny na wykonywanie pracy zarobkowej na stanowiskach, które zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa przyjmującego, mogą być zajmowane wyłącznie przez obywateli tego Państwa.
2.  Niniejsze Porozumienie nie daje możliwości członkowi rodziny na domaganie się automatycznego uznania stopni, tytułów naukowych lub innych kwalifikacji. Ich uznawanie będzie odbywać się zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa przyjmującego.
3.  W celu wykonywania pracy zarobkowej objętej wymogami posiadania specjalnych kwalifikacji, członkowie rodziny muszą stosować się do przepisów regulujących wykonywanie tego rodzaju pracy w Państwie przyjmującym.
Artykuł  7
1.  Ambasada Państwa wysyłającego poinformuje Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednio Dyrekcję Przywilejów i Immunitetów Dyrekcji Generalnej Protokołu i Ceremoniału Państwowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Peru, o wszelkich zmianach dotyczących statusu członka rodziny wykonującego pracę zarobkową.
2.  Członek rodziny może wykonywać pracę zarobkową na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu do dnia:
1. w którym utracił status, określony w art. 2 pkt 3, lub
2. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub też innej umowy, która przewiduje wykonywanie pracy, lub
3. zakończenia pełnienia funkcji w Państwie przyjmującym przez osobę, od której zależy status tego członka rodziny.
3.  Okres wykonywania pracy zarobkowej przez członka rodziny może zostać przedłużony zgodnie z prawem Państwa przyjmującego, w granicach przewidzianych postanowieniami Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., Konwencji o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. lub innymi właściwymi umowami międzynarodowymi.
Artykuł  8

Zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane w formie wymiany not, drogą dyplomatyczną, za porozumieniem Stron i wejdą w życie zgodnie z postanowieniami art. 10.

Artykuł  9

Spory związane z niniejszym Porozumieniem będą rozstrzygane drogą dyplomatyczną, przez bezpośrednie negocjacje obu Stron.

Artykuł  10
1.  Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej z notyfikacji, którymi Strony poinformują się nawzajem o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do jego wejścia w życie.
2.  Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
3.  Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie w drodze notyfikacji, przekazanej drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Porozumienie traci moc obowiązującą po upływie 180 (stu osiemdziesięciu) dni od daty otrzymania notyfikacji o jej wypowiedzeniu.

Sporządzono w Warszawie, w dniu 8 maja dwa tysiące 17 roku, w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku różnic interpretacyjnych, rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.