Pełnienie pomocniczej służby telegraficznej publicznej przez stacje kolei państwowych.

Monitor Polski

M.P.1957.80.484

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 września 1957 r.
w sprawie pełnienia pomocniczej służby telegraficznej publicznej przez stacje kolei państwowych.

Na podstawie art. 50 pkt 2, art. 51 i art. 52 ust. 2 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 12, poz. 71) zarządza się, co następuje:
Przepisy ogólne.
Zarządzenie niniejsze reguluje pełnienie pomocniczej służby telegraficznej publicznej przez stacje kolejowe przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", zwanego w dalszym ciągu "P.K.P.", oraz wzajemne stosunki zachodzące z tytułu pełnienia tej służby między P.K.P. a przedsiębiorstwem "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zwanym w dalszym ciągu zarządzenia "P.P.T.T.".
Pomocniczą służbę telegraficzną publiczną wykonują stacje kolejowe w zakresie ograniczonym lub pełnym, jak również konduktorzy pociągów osobowych.

Służba w zakresie ograniczonym.

Pomocniczą służbę telegraficzną publiczną w zakresie ograniczonym wykonują wszystkie stacje kolejowe, wyposażone w niezbędne urządzenia telegraficzne. Obejmuje ona przyjmowanie, przetelegrafowywanie i doręczanie niektórych rodzajów telegramów, a mianowicie:
1)
państwowych,
2)
służbowych P.P.T.T.,
3)
hydrometeorologicznych,
4)
służbowych płatnych P.K.P., nadawanych przez organy P.K.P. do nadawców lub odbiorców przesyłek kolejowych,
5)
prywatnych, nadawanych przez podróżnych lub przeznaczonych dla nich w sprawach związanych z podróżą, i
6)
alarmowych, zawierających wezwania w niebezpieczeństwie (katastrofa, pożar, przymusowe lądowanie, powódź, epidemia itp.).

Służba w zakresie pełnym.

1.
Pomocniczą służbę telegraficzną publiczną w zakresie pełnym wykonują te stacje kolejowe, które zostały umieszczone w spisie placówek pocztowo-telekomunikacyjnych, wydawanym przez P.P.T.T. Obejmuje ona przyjmowanie, przetelegrafowywanie i doręczanie wszelkich rodzajów telegramów, bez ograniczenia.
2.
Stacje kolejowe umieszczone w międzynarodowym spisie urzędów telegraficznych (o czym zawiera odpowiednią wzmiankę spis placówek pocztowo-telekomunikacyjnych) pełnią również służbę telegraficzną w ruchu zagranicznym europejskim.
3.
Stacje kolejowe pełniące służbę pomocniczą telegraficzną w zakresie pełnym są oznaczone w rozkładach jazdy pociągów wydawanych przez P.K.P.
4.
Wprowadzenie pomocniczej służby telegraficznej w zakresie pełnym na stacjach kolejowych następuje na podstawie wspólnego zarządzenia właściwego zarządu wojewódzkiego łączności i dyrekcji okręgowej P.K.P. Dotyczy to również wszelkich zmian w tej służbie.

Służba pełniona przez konduktorów.

1.
Pomocniczą służbę telegraficzną publiczną pełnią również konduktorzy pociągów osobowych. Obejmuje ona przyjmowanie telegramów od podróżnych oraz doręczanie telegramów adresowanych do podróżnych.
2.
Telegram przyjęty od podróżnego w pociągu konduktor wręcza dyżurnemu ruchu na najbliższej stacji kolejowej rozkładowego postoju pociągu celem dalszego przetelegrafowania.

Nadawanie telegramów.

Stacje kolejowe i konduktorzy w pociągach obowiązani są przyjąć każdy telegram, odpowiadający warunkom niniejszego zarządzenia.
1.
Miejscem nadania telegramu przyjętego w pociągu jest stacja kolejowa, która otrzymała telegram celem przetelegrafowania.
2.
Telegramy nadawane w pociągach i na stacjach o ograniczonej służbie telegraficznej lub adresowane do takich stacji przyjmuje się na odpowiedzialność nadawców (§§ 3 i 5).
3.
Nadawca powinien podać na telegramie nazwisko i imię oraz adres stałego miejsca zamieszkania. Dane te nie podlegają odtelegrafowaniu.
4.
Telegram powinien być napisany czytelnie, literami łacińskimi i nie może być szyfrowany. Telegram nadany w pociągu może się składać najwyżej z 15 wyrazów. Telegramy przeznaczone za granicę powinny zawierać nazwę kraju przeznaczenia.
W obrębie pełnej pomocniczej służby telegraficznej (§ 4) tak w ruchu krajowym, jak i zagranicznym dozwolone są następujące płatne wskazówki służbowe: =PILNY= (pilny telegram), =RPx= (odpowiedź zapłacona x zł), =TC= (telegram sprawdzony), =PC= (zawiadomienie telegraficzne o doręczeniu), =TMx= (telegram o x adresach do tej samej miejscowości), =CTA= (podać wszystkie adresy, telegram stosowany łącznie z TMx =), =XP= (doręczenie telegramu przez umyślnego posłańca na koszt nadawcy).
W obrębie ograniczonej pomocniczej służby telegraficznej dozwolona jest tylko płatna wskazówka służbowa: =PILNY=. Telegramy nadawane w pociągach, krajowe i zagraniczne, mogą zawierać tylko wskazówkę płatną służbową: =CP= (do odebrania na poczcie) lub =TR= (do odebrania w urzędzie telegraficznym).

Opłaty.

Nadawca telegramu uiszcza opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą telegraficzną krajową względnie zagraniczną, ogłoszoną w Dzienniku Łączności. Opłaty pobiera stacja kolejowa, a w pociągu - konduktor. Opłata za telegram składa się z taryfowej opłaty telegraficznej, a w przypadku nadania telegramu u konduktora w pociągu - nadto z opłaty manipulacyjnej jako opłaty dodatkowej.
Od opłaty za telegram zwolnione są telegramy służbowe P.P.T.T. oraz telegramy służbowe P.K.P. w sprawach pomocniczej służby telegraficznej oraz przewozu poczty kolejami. Od opłat telegraficznych zwolnione są również telegramy alarmowe, o których mowa w § 3 pkt 6, w przypadkach określonych w art. 41 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 12, poz. 71).

Kierowanie i doręczanie telegramów.

Sprawy wynikające z pełnienia pomocniczej służby telegraficznej, wymagające porozumienia się z zarządem zagranicznym, załatwia P.P.T.T.
W adresie i nagłówku telegramu oraz na wszystkich wykazach i korespondencji dotyczącej służby pomocniczej powinna być podana urzędowa nazwa stacji kolejowej z dodatkiem "dworzec" oznaczająca miejscowość nadania telegramu.
Stacje kolejowe pełnią pomocniczą służbę telegraficzną przez całą dobę, z wyjątkiem tych stacji, których czynności ograniczone są tylko do określonych godzin w ciągu doby.
1.
Przekazywanie telegramów z sieci telegraficznej kolejowej na sieć telegraficzną P.P.T.T. lub odwrotnie odbywa się w drodze telegraficznej przewodami łącznikowymi, łączącymi stacje kolejowe z wyznaczonymi placówkami pocztowo-telekomunikacyjnymi. W razie braku połączenia telegraficznego przekazywanie odbywa się telefonicznie.
2.
Połączone w sposób wskazany w ust. 1 stacje kolejowe i placówki pocztowo-telekomunikacyjne noszą nazwę punktów wymiany. Punkty wymiany wyznaczają wspólnie właściwe wojewódzkie zarządy łączności i dyrekcje okręgowe kolei państwowych.
3.
Linie łącznikowe zakłada i konserwuje P.P.T.T.
4.
Urządzenia stacyjne dla przewodów łącznikowych zakłada na swoich punktach wymiany każda ze stron we własnym zakresie.
Służbę telegraficzną na stacjach kolejowych pełnią pracownicy P.K.P. Obowiązuje ich przestrzeganie tajemnicy korespondencji.
Punkty wymiany kierują telegramy w sposób następujący:
1)
telegramy służbowe władz, urzędów i organów P.K.P. nadawane na stacjach kolejowych i adresowane do stacji kolejowych przesyła się wyłącznie po przewodach kolejowych;
2)
inne telegramy poza wymienionymi w pkt 1 z jednej stacji kolejowej do drugiej przesyła się również po przewodach kolejowych, o ile w pewnych przypadkach ze względu na ukształtowanie sieci telegraficznej nie byłoby wskazane, dla uniknięcia zbędnej ilości przetelegrafowań bądź przeciążenia przewodów kolejowych, kierować je za pośrednictwem punktów wymiany na sieć P.P.T.T.;
3)
telegramy przeznaczone do doręczenia przez placówki pocztowo-telekomunikacyjne lub adresowane za granicę stacje kolejowe przekazują za pośrednictwem punktów wymiany na sieć P.P.T.T.;
4)
telegramy służbowe płatne, nadawane przez stacje kolejowe pod adresem stacji kolejowych zagranicznych w sprawach pakunków lub bagaży pozostawionych w pociągach przez pasażerów lub też w sprawach przesyłek kolejowych i innych sprawach pilnych, związanych z podróżami i przewożeniem przesyłek kolejowych, powinny być przesyłane bezpośrednio po przewodach kolejowych;
5)
telegramy nadane w placówkach pocztowo-telekomunikacyjnych, przeznaczone do stacji kolejowych, powinny być przesyłane po przewodach P.P.T.T. przez najbliższe punkty wymiany.
Jeżeli wskutek uszkodzenia przewodów lub urządzeń telegram nie może być przetelegrafowany, można go przetelefonować, przesłać drogą okrężną za pośrednictwem innego punktu wymiany, podając na telegramie uwagę "drogą okrężną", lub nawet przez posłańca.
Organy kolejowe doręczają telegramy podróżnym, personelowi pociągów oraz adresatom zamieszkałym na terenie kolejowym - bezpłatnie. Poza terenem kolejowym stacje doręczają telegramy w miarę możliwości, pobierając od adresata opłatę taryfową za posłańca. Telegramy, które nie mogą być doręczone przez stacje, przekazuje się przez punkt wymiany do właściwej placówki pocztowo-telekomunikacyjnej.

Rozliczenie między P.K.P. a P.P.T.T.

1.
Należności za telegramy nadawane, doręczane i przesyłane przez stacje kolejowe własnymi środkami łączności przypadają w całości P.K.P.
2.
Należności za telegramy przesyłane przy wykorzystaniu środków łączności P.K.P. i P.P.T.T. przypadają w 2/3 - P.P.T.T., a w 1/3 - P.K.P.
3.
Należności za telegramy w ruchu z zagranicą przypadają w 1/3 - P.K.P., jak za telegramy krajowe o tej samej liczbie wyrazów, a w pozostałej części - P.P.T.T., która z tej części rozlicza się z zarządami zagranicznymi.
4. 2
Należności za doręczenie telegramu przez umyślnego posłańca na koszt nadawcy (=XP=), za odpowiedź opłaconą (=RPx=), za odpisy telegramów o kilku adresach (=TMx=) i za zawiadomienie o doręczeniu telegramu (=PC=) przypadają w całości temu zarządowi, którego organ doręczył telegram. Należności za sprawdzenie telegramu (=TC=) nie rozlicza się.
5.
Należność za wydanie duplikatu dowodu nadania telegramu, za wydanie uwierzytelnionego odpisu telegramu, za udzielenie informacji w sprawie telegramu i za cofnięcie telegramu przypada temu zarządowi, którego organ wykonał te czynności.
1.
Odszkodowanie przypadające w myśl obowiązujących przepisów za zniekształcenie, niedoręczenie, opóźnione doręczenie telegramu i za niewykonanie dodatkowego świadczenia wypłaca ten zarząd, któremu podlega placówka nadawcza telegramu.
2.
Odszkodowanie obciąża ten zarząd, którego organ spowodował wypłacenie odszkodowania.
3.
Gdy winę ponoszą organy obu zarządów lub jeżeli nie można ustalić winnego, wypłacone odszkodowanie obciąża P.K.P. w 1/3, a P.P.T.T. - w 2/3.
4.
Zwrot opłaty taryfowej za nie wykonane świadczenie dodatkowe obciąża ten zarząd, na dobro którego opłaty te zostały zaliczone.
Telegramy służbowe P.K.P. określone w § 17 pkt 1 skierowane niewłaściwie na sieć P.P.T.T. podlegają opłacie na rzecz P.P.T.T. w wysokości 2/3 obowiązującej opłaty.
1.
Punkty wymiany P.K.P. i P.P.T.T. obowiązane są prowadzić wykazy telegramów wymienionych miedzy sobą, uzgadniać je codziennie, a z końcem miesiąca przesyłać do właściwych dyrekcji okręgowych kolei państwowych bądź wojewódzkich zarządów łączności.
2.
Wzór wykazu telegramów i sposób wypełniania ustalą oba zarządy P.K.P. i P.P.T.T. Obu stronom służy prawo wzajemnego sprawdzania wykazów.
3.
Na podstawie wykazów otrzymanych z punktów wymiany następuje rozliczenie między P.K.P. a P.P.T.T. z tytułu wymiany telegramów w służbie pomocniczej. Rozliczenia te prowadzą między sobą właściwe dyrekcje okręgowe kolei państwowych i wojewódzkie zarządy łączności.
4.
Każda dyrekcja okręgowa kolei państwowych rozlicza się z wojewódzkim zarządem łączności, w którego okręgu położone są punkty wymiany, połączone bezpośrednio z podległymi danej dyrekcji kolejowej punktami wymiany.
1.
Rozrachunek między wojewódzkimi zarządami łączności i dyrekcjami okręgowymi kolei państwowych odbywa się kwartalnie. Jeżeli kwota końcowa, wykazana w rachunku dyrekcji kolei państwowych, różni się od kwoty wykazanej w rachunku wojewódzkiego zarządu łączności w wysokości nie przekraczającej 1% kwoty wykazanej przez dyrekcję okręgową kolei państwowych, wówczas przyjmuje się kwotę wykazaną przez dyrekcję okręgową kolei państwowych.
2.
Obustronna wymiana rachunków, uznanie ich przez obie strony oraz przekazanie salda powinny nastąpić w ciągu miesiąca po kwartale sprawozdawczym. Przekazanie należności odbywa się za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności (PKO).
Dyrekcje okręgowe kolei państwowych będą przesyłały wojewódzkim zarządom łączności wraz z wykazami rozrachunkowymi potrzebne do celów statystycznych zestawienia ilościowe telegramów, przekazywanych bez współudziału urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych, a wchodzących w zakres pomocniczej służby telegraficznej publicznej.
Druki telegraficzne manipulacyjne, niezbędne do wykonywania pomocniczej służby telegraficznej na stacjach kolejowych, będą dostarczane przez wojewódzkie zarządy łączności na każde zapotrzebowanie dyrekcji okręgowych kolei państwowych za zwrotem kosztów własnych.
Wojewódzkie zarządy łączności dostarczają dyrekcjom okręgowym kolei państwowych wydawnictwa zawierające obowiązujące przepisy w służbie telegraficznej (ordynację telegraficzną, regulaminy telegraficzne, międzynarodowy regulamin telegraficzny, taryfy telegraficzne) oraz zmiany dotyczące tych przepisów - za zwrotem kosztów własnych.

Inspekcja.

1.
Organy inspekcyjne P.P.T.T. mają prawo wstępu w godzinach urzędowych do biur telegraficznych stacji kolejowych pełniących pomocniczą służbę telegraficzną za uprzednim zgłoszeniem się u zawiadowcy stacji lub jego zastępcy bądź u kierownika stacji telekomunikacyjnej.
2.
Organy inspekcyjne P.P.T.T. mają prawo przeglądać na stacjach kolejowych pierwopisy telegramów, dzienniki aparatowe i inne zapisy odnoszące się do pomocniczej służby telegraficznej. Zauważone usterki i niedokładności prostują i uzgadniają z kierownikami stacyj telekomunikacyjnych. Czynności powinny być wykonywane w takim czasie i w taki sposób, aby nie został zakłócony normalny tok służby na stacji kolejowej.
3.
Organy inspekcyjne P.P.T.T. zaopatrzone są w legitymacje wystawione przez P.P.T.T., a poświadczone przez właściwą dyrekcję okręgową kolei państwowych.

Przepisy końcowe.

Jeżeli zarządzenie niniejsze nie stanowi inaczej, w pomocniczej służbie telegraficznej publicznej mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy, regulujące służbę telegraficzną, zawarte w ordynacji telegraficznej, w taryfie telegraficznej, w regulaminach telegraficznych oraz w ruchu telegraficznym z zagranicą w międzynarodowym regulaminie telegraficznym.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
1 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Komunikacji i Ministra Łączności z dnia 20 sierpnia 1963 r. (M.P.63.71.353) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 września 1963 r.
2 § 20 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Komunikacji i Ministra Łączności z dnia 20 sierpnia 1963 r. (M.P.63.71.353) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 września 1963 r.