Otwarcie rynków pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.26.283

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 kwietnia 2006 r.

APEL
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
w sprawie otwarcia rynków pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z zakończeniem z dniem 30 kwietnia 2006 r. pierwszego etapu obowiązywania przepisów przejściowych, dotyczących swobodnego przepływu pracowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wprowadzonych z dniem jej rozszerzenia oraz uwzględniając konkluzje ogłoszonego w dniu 8 lutego 2006 r. Raportu Komisji Europejskiej w sprawie Funkcjonowania Rozwiązań Przejściowych, apeluje do parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, aby - w imię pogłębiania jedności Europy, rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego oraz umacniania więzi pomiędzy jej obywatelami, a także podnoszenia ujednoliconych wysokich standardów zatrudnienia w całej Unii Europejskiej - podjęły stosowne działania na rzecz zniesienia ograniczeń w dostępie do rynków pracy dla obywateli nowych państw członkowskich.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża oczekiwanie, że pozytywne doświadczenia państw, które w 2004 r. otworzyły swoje rynki pracy dla nowych członków, będą dobrym przykładem dla pozostałych państw w realizacji fundamentalnej zasady Unii Europejskiej, to jest swobodnego przepływu pracowników jako wyrazu równości i wolności wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Ponadto respektując w pełni prawa państw członkowskich do stosowania ograniczeń wynikających z Traktatu Akcesyjnego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża pełne poparcie dla stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wskazującego na korzyści ze zniesienia barier w zakresie przepływu pracowników dla obywateli polskich i innych nowych państw członkowskich, między innymi poprzez rozszerzanie i pogłębianie rynków wewnętrznych, dostosowanie gospodarki europejskiej do zmieniających się warunków, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego Wspólnoty Europejskiej.