Oszczędne użytkowanie energii elektrycznej i zmniejszenie poboru mocy elektrycznej przez odbiorców nieprzemysłowych w godzinach największego obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznego.

Monitor Polski

M.P.1978.31.115

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1978 r.

UCHWAŁA Nr 135
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1978 r.
w sprawie oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i zmniejszenia poboru mocy elektrycznej przez odbiorców nieprzemysłowych w godzinach największego obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznego.

Zapewnienie pokrycia wzrastającego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną wymaga oszczędnego jej użytkowania. Zmniejszenie poboru mocy elektrycznej przez wszystkich odbiorców nieprzemysłowych jest konieczne szczególnie w godzinach największego obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznego. W związku z tym Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej będące nieprzemysłowymi odbiorcami energii elektrycznej, zwane dalej "nieprzemysłowymi odbiorcami energii elektrycznej", zmniejszą w okresie od dnia 1 października 1978 r. do dnia 31 marca 1979 r. pobór mocy i zużycie energii elektrycznej.
2.
Nieprzemysłowi odbiorcy energii elektrycznej są obowiązani ograniczyć pobór mocy elektrycznej oraz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w dniach roboczych, w godzinach od 9 do 12 i od 17 do 19, to jest w godzinach największego obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznego, zwanych dalej "godzinami szczytowego zapotrzebowania".
3.
Ograniczenie poboru mocy elektrycznej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej powinny być dokonane u wszystkich nieprzemysłowych odbiorców energii elektrycznej.
1.
Kierownicy wszystkich jednostek będących nieprzemysłowymi odbiorcami energii elektrycznej opracują w terminie do dnia 30 września 1978 r. plany ograniczenia poboru mocy elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, zwane dalej "planami". Plany te kierownicy jednostek powinni opracować w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności, na podstawie znajomości swojego zakładu i przy wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia zawodowego. Powinny one zapewniać zwiększenie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ograniczenie poboru mocy elektrycznej, zwłaszcza w godzinach szczytowego zapotrzebowania.
2.
Plany powinny być opracowane przy współudziale i wykorzystaniu inicjatywy aktywu społeczno-politycznego jednostki, po wnikliwym przeanalizowaniu istniejących możliwości racjonalnego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenia poboru mocy elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania, w drodze wyłączania urządzeń pobierających energię elektryczną, z których korzystanie nie jest niezbędne w godzinach szczytowego zapotrzebowania, przesunięcia ich pracy poza godziny szczytowego zapotrzebowania i zmniejszenia ilości punktów oświetleniowych. Przygotowane w ten sposób rzetelne i oparte na wszechstronnej znajomości funkcjonowania jednostki projekty planów powinny być omówione z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki w celu zaznajomienia ich z tymi planami i ustalenia możliwości ograniczenia poboru mocy elektrycznej i uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
3.
Realizacja planów powinna przynieść zmniejszenie poboru energii elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej, jednak przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego i prawidłowego wykonania zadań każdej jednostki. Dlatego też plany powinny być przygotowane ze szczególną troską, starannością i odpowiedzialnością. Ograniczenia powinny być tak dokonywane, ażeby zapewnić normalną pracę zakładu.
4.
W planach należy, uwzględniając specyfikę każdej jednostki, ustalić szczegółowy tryb postępowania w ograniczaniu poboru mocy elektrycznej i zmniejszaniu zużycia energii elektrycznej oraz osoby odpowiedzialne za te czynności.
Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego zapewnią należyty nadzór i bieżącą kontrolę podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych w zakresie ograniczania poboru mocy elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania oraz oszczędnego użytkowania energii elektrycznej.
Zaleca się zarządom centralnych związków spółdzielni i organizacji społecznych stosowanie przepisów niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.