Monitor Polski

M.P.2015.257

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnionego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego oraz oceny laboratoryjnej materiału siewnego

Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) ogłasza się, że:
1) Polska Izba Nasienna, ul. Kochanowskiego 7/603, 60-845 Poznań, została upoważniona do prowadzenia szkoleń podstawowych i doskonalących w zakresie:
a) pobierania prób materiału siewnego (z wyjątkiem sadzeniaków ziemniaka),
b) oceny polowej materiału siewnego (z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka) roślin rolniczych i warzywnych;
2) Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego, 76-009 Bonin, został upoważniony do prowadzenia szkoleń w zakresie:
a) oceny polowej materiału siewnego ziemniaka,
b) pobierania prób sadzeniaków ziemniaka do oceny laboratoryjnej.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).