Organizowanie okolicznościowych imprez artystycznych w zakładach pracy.

Monitor Polski

M.P.1964.63.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 1964 r.

PISMO OKÓLNE Nr 53
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1964 r.
w sprawie organizowania okolicznościowych imprez artystycznych w zakładach pracy.

W celu ujednolicenia trybu postępowania przy organizowaniu okolicznościowych imprez artystycznych w zakładach pracy oraz regulowaniu należności dla wykonawców ustala się, co następuje:
1.
Zakłady pracy (urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe) przy organizowaniu imprez artystycznych związanych z okolicznościowymi akademiami lub innymi uroczystościami urządzanymi dla pracowników mogą korzystać z usług artystycznych zawodowych artystów jedynie za pośrednictwem państwowych przedsiębiorstw (agencji) imprez estradowych, instytucji artystycznych bądź spółdzielni usług artystycznych.
2.
Jeżeli organizatorem imprezy (widowiska) jest przedsiębiorstwo imprez estradowych, instytucja artystyczna (teatr, filharmonia itp.) lub spółdzielnia usług artystycznych – zakład pracy zamawiający imprezę (występy artystów) przekazuje organizatorom imprezy wymienionym w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami należność za całość świadczonych usług artystycznych w wysokości ustalonej w umowie. Wypłaty wynagrodzeń poszczególnym wykonawcom dokonuje organizator imprezy na podstawie listy załączonej do umowy zawartej z zakładem pracy zamawiającym imprezę.
3.
Wynagrodzenia za usługi artystyczne świadczone przez zawodowych artystów za pośrednictwem przedsiębiorstw imprez estradowych, instytucji artystycznych bądź spółdzielni usług artystycznych nie mogą przekraczać stawek określonych w zarządzeniu nr 63 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie wynagrodzeń za usługi artystyczne, organizacyjne i techniczne przy umowach o dzieło lub umowach zlecenia (Dz. Urz. Min. Kultury i Sztuki z 1964 r. Nr 6, poz. 50).
4.
Niezastosowanie się do postanowień pisma okólnego traktowane będzie jako naruszenie przepisów w zakresie dyscypliny finansowej.
5.
Zaleca się centralnym organom spółdzielczym i organizacjom społecznym wydanie poleceń zobowiązujących podległe jednostki organizacyjne do zastosowania zasad określonych w piśmie okólnym.