§ 6. - Organizacja, zakres działania oraz tryb funkcjonowania komisji do walki ze spekulacją i nadużyciami.

Monitor Polski

M.P.1957.66.405

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.
§  6.
1.
Przy dokonywaniu kontroli członkowie komisji i kontrolerzy społeczni mają prawo przeglądania dokumentów, dokonywania oględzin pomieszczeń i przedmiotów oraz żądania składania ustnych wyjaśnień. Członkowie komisji mają nadto prawo żądania wyjaśnień pisemnych.
2.
W razie stwierdzenia w toku kontroli sprzedawania towarów o wyraźnych cechach zepsucia przewodniczący lub sekretarz komisji mają prawo dokonać zabezpieczenia tych towarów powiadamiając jednocześnie o tym jednostkę nadrzędną nad kontrolowaną oraz prezydium właściwej rady narodowej.
3.
Jeżeli w czasie przeprowadzania kontroli zachodzi podejrzenie, że popełnione zostało przestępstwo, komisja zawiadamia o tym niezwłocznie władze właściwe do ścigania danego przestępstwa. W razie gdy organy tych władz nie są na miejscu obecne, a zachodzi nieodzowna potrzeba zabezpieczenia towarów i innych przedmiotów stanowiących dowód lub przedmiot przestępstwa, przewodniczący lub sekretarz komisji uprawnieni są do dokonywania tych czynności.